Роздрукувати сторінку

Наратологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Наратологія – вивчає загальну структуру наративу, тобто оповідних творів будь-якого жанру і будь-якого функціональності.

Мета освоєння дисципліни Наратологія:

а) знайомство студентів з основними темами і проблемами наратології;

б) формування уявлень про роль наративного підходу в соціальному пізнанні;

в) усвідомлення її місця у виробленні світоглядних орієнтирів і професійних навичок.

дисципліна-Наратологія

Завдання дисципліни Наратологія:

а) знайомство студентів з наратологією як системою знань і видом інтелектуальної діяльності;

б) формування уявлення про основні теми і проблеми наратології, а також методи їх дослідження;

в) оволодіння базовим понятійним апаратом, принципами та прийомами наративного аналізу;

г) формування уявлень про етапи розвитку та осмислення наратологічної тематики і проблематики;

д) формування уявлень про основні наратологічні концепції, що склалися в процесі осмислення наратологічної проблематики.

Спеціальні вимоги до вхідних знань, умінь і компетенцій студента: дисципліна Наратологія може розглядатися як складова частина таких дисциплін (модулів), як соціальна філософія та теорія пізнання.

Освоєння дисципліни передбачає попереднє освоєння таких дисциплін як історія, соціологія, онтологія і теорія пізнання, семіотика. Для освоєння даної дисципліни студент повинен мати базові знання з історії, соціології, теорії пізнання, соціальної філософії, філософії історії; мати уявлення про філософію як системі знання, вигляд теоретичної діяльності і основи сучасного світогляду, про основні розділи сучасного філософського знання, філософські проблеми і методи їх дослідження; набути навички роботи з оригінальними і адаптованими філософськими текстами, вміння викладати навчальний матеріал в області освоєних філософських дисциплін, класифікувати і систематизувати напрямки філософської думки; володіти методами логічного аналізу суджень в області історії філософії, онтології і теорії пізнання, аргументації, ведення дискусій і полеміки; здатністю науково аналізувати соціально-значущі проблеми і використовувати основні положення і методи гуманітарних і соціальних наук, а також використовувати набуті теоретичні філософські знання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- специфіку, основні поняття, напрямки, теми, проблеми наратології.

-- Вміти:

- бачити зв'язок тем і проблем наратології з темами і проблемами соціальної філософії і теорії пізнання, використовувати положення і поняття наратології для оцінювання та аналізу різних соціальних тенденцій, фактів і явищ, застосовувати положення і категорії філософії для оцінювання та аналізу тем і проблем наратології.

-- Володіти:

- навичками читання і аналізу текстів по наратології, застосування елементів наративного підходу для аналізу наукових і філософських текстів.

Наратологія

Значення Наратології, її категоріального апарату і теоретичних положень для сучасної філології має велике значення. Особливо якщо врахувати той факт, що за останні двадцять років вона з чисто філологічної дисципліни перетворилася в дисципліну з загальногуманітарним статусом, як це сталося колись з семіотикою: наративний аналіз сьогодні використовується істориками, культурологами, філософами, психологами, соціологами.

Таким чином, Наратологія як навчальна дисципліна має великий потенціалом: вона дозволяє зв'язати лінгвістичні та літературознавчі підходи до аналізу тексту, взагалі розширити дисциплінарні кордони, здавалося б, суто філологічних проблем, показати відносну універсальність тих чи інших прийомів і теорій, що спочатку розроблялися для вирішення вузьких завдань, поглибити уявлення про гносеологію сприйняття оповідний, тексту.

На сайті Курсовікс ви завжди можете замовити курсову чи есе з курсу Наратологія. Тому, якщо у вас виникли певні труднощі, або не вистачає часу на виконання завдань з даного курсу звертайтеся до нас. Наші автори виконують будь-який вид письмової роботи, якісно та вчасно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!