Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення польської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення польської мови – вивчає основні засади оволодіння навичками вільної та правильної комунікації полькою мовою.

Мета освоєння курсу Практика усного і писемного мовлення польської мови:

- формування у студентів комунікативної компетенції;

- оволодіння студентами навичками та вміннями іншомовного мовного мислення;

- формування умінь письмового вираження думок у вигляді індивідуальних творчих робіт;

- розширення загального кругозору і країнознавчих знань про країну досліджуваної мови.

польська-мова

Практичні завдання курсу Практика усного і писемного мовлення польської мови включають:

- оволодіння лексикою досліджуваних тем, розвиток навичок розуміння і відтворення монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання, вміння аргументовано вести бесіду;

- вдосконалення раніше придбаних навичок письмової мови і розвиток вміння написання робіт аналітичного і дискусійного характеру (твір, есе, проект);

- розвиток загальних комунікативних навичок;

- поглиблення екстралінгвістичних знань.

Виховні і освітні завдання курсу полягають:

- в прищепленні студентам прагнення підвищувати свою кваліфікацію і розширювати кругозір;

- у формуванні поваги до іншомовної культури.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

-- Знати:

- основи дисципліни і способи обробки інформації;

- основні джерела інформацій (підручники, лінгвістична література, словники, Інтернет);

- основні характеристики польської мови, що є основою практичної професійної підготовки фахівця;

- особливості мовної системи, необхідні для освоєння рідної та іноземних мов;

- систему і функціонування мови, як засобу комунікації та пізнання.

-- Вміти:

- використовувати системний підхід до вирішення мовленнєвих завдань і складати загальний алгоритм вирішення;

- ставити мету;

- знаходити джерела інформації;

- застосовувати отримані практичні знання на практиці в процесі професійної діяльності, а також в процесі міжкультурної комунікації;

- працювати з навчальною літературою;

- на основі отриманих знань самостійно ставити професійні завдання і знаходити адекватні методи їх вирішення;

- представляти іноземною мовою рідну культуру;

- використовувати мовні засоби для досягнення комунікативних цілей в конкретних ситуаціях спілкування;

- вести діалог іноземною мовою згідно з програмними вимогами.

-- Володіти:

- методологією придбання, використання та поновлення знань;

- навиками витягувати інформацію зі словників, Інтернет джерел, різної літератури;

- навичками роботи з комп'ютером;

- навичками знаходження інформації з іноземних джерел;

- навичками усної, письмової мови;

- навиками читання та аудіювання.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-польської-мови

Отже, даний курс спрямований на оволодіння студентами комунікативною компетенцією, в тому числі її лексичною, граматичною і фонетичною складовими та компетенцією розвитку мовленнєвої діяльності на іноземній мові (польській).

На сайті Курсовікс ви можете замовити курсову роботу чи творчий проект з курсу Практика усного і писемного мовлення польської мови. Будемо раді допомогти у виконанні вашого завдання!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!