Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення німецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення німецької мови – вивчає фонологічні, лексичні, граматичні явища і закономірності німецької мови.

Метою освоєння курсу Практика усного і писемного мовлення німецької мови є вдосконалення лінгвістичної компетенції в сферах міжмовної комунікації, а також взаємопов'язаний комунікативний, соціокультурний та когнітивний розвитку студентів мовних спеціальностей.

Також відводиться особлива роль формуванню у студентів потреби в інтенсивній пізнавальній діяльності, активній інтелектуальній креативності, самостійному оволодінні знаннями, вміннями і навичками, необхідними для успішного здійснення діалогу двох мов, двох культур.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-німецької-мови

Завдання курсу Практика усного і писемного мовлення німецької мови:

- формування і вдосконалення мовних і мовленнєвих граматичних навичок в продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої діяльності;

- формування лексичних навичок усного та писемного мовлення;

- удосконалення навичок і розвиток умінь пошукового, ознайомчого та вивчаючого читання як навчальних, так і автентичних текстів;

- оволодіння репродуктивною і продуктивною монологічною промовою в формі опису і розповіді з елементами міркування;

- оволодіння діалогічною промовою в формі діалогу-розпитування (інтерв'ю), діалогу-обміну інформацією та думками, діалогу-обговорення;

- формування навичок реферування тексту іноземною мовою;

- формування вміння складати текст-міркування за принципом опозиції в письмовій формі;

- формування вміння складати в письмовій формі резюме тексту типу міркування.

В ході вивчення нового матеріалу передбачено повторення і поглиблення знань студентів в області мови. Також має велике значення самостійна робота студента над окремими темами.

Після закінчення часу навчання, відведеного на даний курс, студенти повинні володіти наступним рівнем знань, умінь і навичок:

-- Знати:

- Освоїти навчальний матеріал відповідно до програми курсу;

- Основні механізми соціалізації особистості;

- Особливості сучасних освітніх систем України і країн досліджуваної мови;

- Лексичний мінімум за темами, суспільно-політичну та професійну лексику, фактичний матеріал передбачений програмою.

-- Уміння:

- На заняттях з даної дисципліни студент повинен вміти використовувати навички та вміння, набуті в процесі вивчення інших практичних і теоретичних курсів: практичної і теоретичної граматики, країнознавства, лексикології, історії мови, стилістики. Це може сприяти застосуванню отриманих знань і умінь у майбутній професійної діяльності.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-німецької-мови

Освоєння дисципліни необхідно для подальшого вивчення дисциплін варіативної частини професійного циклу «Теоретична фонетика», «Теоретична граматика», «Стилістика», «Лексикологія», дисциплін за вибором «Зарубіжна література та література країн, мова яких вивчається», «Лексика шкільного вжитку», «Порівняльна типологія», «Мовна особистість і мовна комунікація», «Ділова іноземна мова», «Мова і переклад», а також успішного проходження навчальної (лінгводидактичної) і виробничої (педагогічної) практик та підсумкової державної атестації.

Освоєння практичних і теоретичних дисциплін циклу дозволяє отримати поглиблені знання та навички для успішної професійної діяльності та продовження професійної освіти в магістратурі.

Таким чином, дана дисципліна носить комунікативно-орієнтований і професійно спрямований характер. Вона покликана сформувати у студентів комунікативну компетентність з лінгвістичним, соціокультурним, країнознавчим та лінгвокраїнознавчим аспектами.

Ви можете придбати курсову чи індивідуальну роботу з курсу Практика усного і писемного мовлення німецької мови на сервісі інформцентру Курсовікс. Ми гарантуємо авторський підхід, індивідуальність виконання роботи, а також використання актуальної літератури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!