Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови

Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови – вивчає принципи правильного, красивого, грамотного мовлення нідерландською мовою.

Метою освоєння курсу Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови є:

- формування комунікативної і лінгвістичної компетентності студентів по досліджуваній іноземній (нідерландській) мові, що передбачає володіння різними видами мовної діяльності, фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом.

мовлення-нідерландської-мови

Завдання курсу Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови:

- навчити студентів навичкам аудіювання (вміння розуміти мову викладача або іншої особи в безпосередньому спілкуванні, вміння розуміти художній текст з запису на плівці у виконанні дикторів);

- навчити правильно в графіко-орфографічному, лексичному, граматичному і стилістичному відношенні висловлювати свої думки в письмовій формі (писати диктанти, викладу, твори);

- навчити студентів навичкам читання, на більш високому рівні, що передбачає використання більш складних текстів і поглиблення інтерпретацій мовних явищ;

- виробити у студентів навички письмового та усного перекладу літературно-художніх текстів і текстів на побутові теми як з нідерландської на українську, так і з української на нідерландську мову;

- закласти основи лексико-граматичного аналізу, необхідні для подальшого розвитку навичок аналізу текстів з точки зору лексики і стилістики на наступних курсах.

нідерландська-мова

Студент, який вивчив дисципліну, повинен:

-- Знати:

- основний лексичний матеріал, розподілений за темами суспільно-політичного та побутового характеру;

- основні параметри і особливості побудови монологічного та діалогічного мовлення;

- правила графіко-орфографічного, лексичного, граматичного і стилістичного оформлення писемного мовлення;

- базові прийоми письмового та усного перекладу як з нідерландської мови на українську, так і з української на нідерландську;

- інтонаційно-вимовні особливості нідерландської мови, відповідно до вимог нормативної фонетики;

- базовий граматичний матеріал: видо-часові форми дієслова, способи вираження граматичних категорій іменника, прикметника, прислівника, особливості використання артикля.

-- Вміти:

- відповідно до лексичного і граматичного матеріалу за передбаченими програмою темами складати монологічне висловлювання;

- підтримати бесіду в рамках передбачених програмою тем, правильно використовуючи відповідний лексико-граматичний матеріал;

- передати зміст прочитаного і прослуханого тексту з урахуванням комунікативної сфери і комунікативної ситуації;

- знаходити інформацію в процесі вивчаючого читання на матеріалі навчальних текстів і художньої літератури;

- правильно графічно і орфографічно оформляти письмову мову;

- вміти написати виклад на будь-яку з пройдених тем.

практика-усного-і-писемного-мовлення-нідерландської-мови

Таким чином, результатом вивчення даної дисципліни повинно бути формування у студентів готовності використовувати іноземну мову (нідерландську) для отримання, оцінювання та використання іншомовної інформації для вирішення навчальних, науково дослідних і професійних завдань суб'єкта педагогічної діяльності.

На сайті інформаційного порталу курсовікс ви можете з легкістю та у будь-який зручний для вас час купити курсову чи модульну контрольну роботу з курсу Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!