Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення чеської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Практика усного і писемного мовлення чеської мови – це навчальна дисципліна, яка вивчає фонетичні, граматичні та лексичні особливості мовних одиниць чеської мови, мовні явища в їх взаємозв'язку і взаємозалежності, лексико стилістичну, регіональну і соціальну диференціацію словникового складу мови.

Цілями освоєння курсу Практика усного і писемного мовлення чеської мови є:

1) вдосконалення комунікативної та лінгвістичної компетентності студентів відносно чеської мови, яка передбачає володіння різними видами мовної діяльності, лексичним і граматичним матеріалом;

2) формування готовності використовувати другу іноземну мову для отримання, оцінювання та використання іншомовної інформації для вирішення навчальних, науково дослідних і професійних завдань.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-чеської-мови

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

• основи міжкультурної комунікації чеською мовою в різних сферах;

• систему лінгвістичних знань, що включають в себе знання основних фонетичних, лексичних, граматичних, словотворчих явищ і закономірностей;

- функціонування досліджуваної іноземної мови, її функціональні різновиди;

• основи міжкультурної комунікації на досліджуваній іноземній мові в сфері професійної діяльності;

• значення і можливість вживання нових лексичних одиниць, визначених програмою, а також значення вивчених граматичних явищ;

• нову інформацію комунікативно-поведінкового та країнознавчого характеру в рамках програми.

-- Вміти:

• продукувати зв'язні висловлювання за темами програми;

• логічно вірно виражати свої думки в усній і письмовій формі іноземною мовою;

• розуміти на слух аудіотекст (в цілому і вибірково), що відображає різні сфери спілкування в межах програмного матеріалу;

• читати автентичні тексти різних жанрів, розуміючи їх основний зміст (глобальне, ознайомлювальне читання) або вибіркове (пошукове, переглядове читання), в тому числі читати публіцистичні, науково-популярні, літературні тексти; виразно читати вголос оригінальний текст;

• продукувати висловлювання по тематиці програми, здійснювати коментування прочитаних і прослуханих текстів;

• висловлювати комунікативні наміри (запит і повідомлення інформації, вираз думок), в тому числі брати участь в бесіді проблемного характеру і дискусії, брати участь в обговоренні проблем у зв'язку з прочитаним / прослуханих текстом;

• висловлювати свої думки в письмовій формі при написанні творів, есе, листів, планів, складанні тез, виписуванні потрібної інформації з тексту;

• долати вплив стереотипів і адаптуватися до умов, що змінюються при контакті з представниками різних культур;

• здійснювати міжкультурний діалог в загальній і професійній сферах спілкування.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-чеської-мови

Таким чином, вивчення курсу «Практика усного та писемного мовлення чеської мови» сприяє формуванню навичок усного та письмового спілкування на чеській мові відповідно до її фонетичних і граматичних норм, соціокультурних особливостей.

На сервісі ІЦ «Курсовікс» ви можете замовити курсову роботу чи доповідь з курсу Практика усного і писемного мовлення чеської мови. Ми гарантуємо якість виконаної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!