Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення арабської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення арабської мови – вивчає фонемний склад і структуру основних інтонаційних моделей арабської мови, структуру та правила побудови різних типів пропозицій, включаючи вживання типових оборотів і конструкцій, правила фонетичного оформлення різних комунікативних типів арабської пропозиції.

Метою освоєння курсу Практика усного і писемного мовлення арабської мови є формування мовної і комунікативної іншомовної компетенції студентів, а також здійснення ефективного іншомовного спілкування на основі рішення комунікативних завдань соціального та професійного змісту.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-арабської-мови

До завдань курсу Практика усного і писемного мовлення арабської мови входить:

• навчити студентів правильного вживання лексичних одиниць і граматичних структур, правильному вибору темпу мови і варіанту вимови при діалогічному і монологічному спілкуванні;

• навчити студентів висловлювати свої думки на побутові, суспільно-політичні, літературні та педагогічні теми з використанням необхідних стилістичних і емоційно-модальних засобів мови;

• вдосконалення рецептивних і експресивних лексичних навичок усного та писемного мовлення;

• розвиток навичок діалогічного і монологічного мовлення, орієнтованого на соціально-значущі теми;

• вдосконалення вміння коректно викладати свої думки з досліджуваної тематики в письмовій формі;

• дати студентам практичне знання граматичної будови англійської мови, необхідне для майбутньої професійної діяльності;

• збагачення словникового запасу студентів і розвиток мовних фонетичних і лексико-граматичних навичок;

• виробити в студентів міцні навички граматично правильної арабської мови в її усній і письмовій формі, необхідні для прояву комунікативної компетенції в різних ситуаціях мовного спілкування;

• розвиток навичок читання та інтерпретації оригінальної літератури;

• розвиток жанрово-стилістичної мовної та комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні та листуванні);

• розвиток країнознавчої та міжкультурної компетенції.

Вивчення дисципліни базується на використанні знань, отриманих студентами з наступних дисциплін: «Мовознавство», «Теоретична фонетика», «Лексикологія», «Теоретична граматика», «Стилістика», «Лінгвокраїнознавство і країнознавство».

Студенти, які вивчили дисципліну, повинні:

-- Вміти:

• висловлювати різними мовними засобами складні семантичні комплекси;

• робити правильний вибір слів з синонімічних рядів;

• співвідносити конкретні лексичні одиниці з іншими лексемами в тематичній і семантичної групах, з синонімами і антонімами;

• розуміти в повному обсязі і отримувати інформацію з автентичних текстів, що відносяться до різних функціональних стилів арабської мови;

• диференціювати витягнуту з тексту інформацію на головну і другорядну;

• вміти написати короткий текст, що підсумовує зміст;

• розуміти в повному обсязі монологічну і діалогічну мова в безпосередньому спілкуванні з носієм мови або в автентичному звукозапису;

• висловлювати своє ставлення до людей, їх вчинків, предметів, фактів і явищ дійсності, давати їх характеристику і відносини іноземною мовою;

• письмово викладати прочитаний або прослуханий україномовний текст;

• вести бесіду по фільму, спектаклю, а також по заданій ситуації і по прослуханому або прочитаному тексту.

-- Володіти:

• стратегією написання диктанту, особистого і ділового листа, резюме по текстам уроків, есе, рецензії на фільм, викладу, твору-міркування;

• стратегіями читання - пошукового, переглядового і вивчаючого;

• навичками монологічного та діалогічного мовлення;

• техніками побудови усного монологічного висловлювання (монолог-опис, монолог-повідомлення, монолог-міркування / роздум);

• техніками побудови усного діалогічного висловлювання (діалог-обмін думками, діалог-бесіда з означеної проблеми, діалог-запит інформації);

• основними навичками роботи з аудіотекстами різного виду та рівня складності.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-арабської-мови

Отже, даний курс спрямований на розвиток умінь фонетично, граматично і лексично коректно оформляти усне і письмове висловлювання арабською мовою.

У сервісі ІЦ Курсовікс ви можете замовити дипломну роботу або переклад з курсу Практика усного і писемного мовлення арабської мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!