Роздрукувати сторінку

Морфологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Поняття «морфологія» походить з грецької мови. У складі цього слова міститься два грецьких кореня: morphe, що означає «форма» + logos, яке перекладається як «розум, поняття, думка, мова і слово». Це наука, пов'язана з вивченням граматичних ознак слова.

Визначення предмета морфології - це розділ мовознавства, який досліджує слова як частини мови, а також правила української мови.

морфологічний-лад

Метою дисципліни «Морфологія» є формування у студентів системи наукових і практичних знань та вмінь в області морфологічного ладу сучасної української мови.

Завдання дисципліни:

- формування цілісного уявлення про систему частин мови, способи формоутворення і словозміни в сучасній українській мові, функції граматичних форм у реченні і тексті;

- оволодіння необхідним понятійно-термінологічним апаратом;

- формування стійких навичок морфологічного аналізу;

- підготовка студентів до самостійного освоєння новітніх досягнень в області морфології сучасної української мови, розвиток творчого підходу до розв'язання завдань, що постають перед сучасним викладачем української мови в освітній установі;

- показати зв'язок цього розділу з лексикологією та синтаксисом;

- розглянути зв'язок морфології зі словотвором;

- розкрити зміст базових понять даного розділу науки про мову: граматичне слово, форма слова, морфологічна форма, словоформа; граматичне значення, способи та засоби передачі граматичних значень, граматична категорія; граматична парадигма;

- дати загальне уявлення про принципи виділення граматичних класів слів (частин мови);

- познайомити студентів з прикордонними явищами, які досить умовно включаються в ту чи іншу частину мови;

- розвивати у студентів мовну пильність, вміння правильно і точно використовувати слова української мови з урахуванням їх граматичного значення, втіленого в граматичну форму.

Морфологія

Дисципліна «Морфологія» відноситься до варіативної частини професійного циклу дисциплін.

В результаті освоєння даної дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- наукові підстави виділення частин мови в сучасній українській мові;

- правила і норми формоутворення і словозміни в сучасній українській мові;

- функції різних частин мови та їх граматичних форм у побудові висловлювання;

- основні різновиди перехідних явищ у сфері частин мови;

- базові теоретичні поняття морфології і володіти відповідним термінологічним апаратом.

-- Вміти:

- виділяти різні частини мови у тексті і аналізувати їх в єдності форми, змісту та функцій;

- диференціювати омонімічні граматичні форми різних частин мови і функціональні омоніми;

- інтерпретувати семантику граматичних форм у тексті;

- виявляти і коригувати помилки в утворенні та вживанні граматичних форм, частин мови, бачити причини цих помилок;

- грамотно користуватися словниковим довідковим апаратом;

- пояснювати морфологічну основу правил сучасної української орфографії.

-- Володіти навичками:

- морфологічного аналізу мовного матеріалу;

- доцільного використання граматичних форм для побудови висловлювання.

частини-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вихованець І.Р., Потебня А.А., Кучеренко І.К. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно замовити магістерську роботу чи статтю з курсу «Морфологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!