Роздрукувати сторінку

Сучасні молодіжні субкультури, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Сучасні молодіжні субкультури» присвячений вивченню теоретичних аспектів формування молодіжної субкультури, тенденцій, особливостей і проблематики її розвитку в умовах сучасної України, а також можливостей використання потенціалу сучасної молодіжної субкультури в організації соціально-культурної діяльності з жителями України.

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні аспекти та основні тенденції розвитку сучасної молодіжної субкультури.

соціально-культурна-діяльність

Метою дисципліни є формування у студентів професійних знань, навичок і умінь в області аналізу закономірностей розвитку і проблематики сучасної молодіжної субкультури в системі суспільних відносин, і виховання у них відповідних професійних і особистісних якостей, необхідних керівнику і фахівцю організації культури в області роботи з молоддю.

В курсі розкриваються поняття культура, молодь як соціальна група, субкультура, контркультура, молодіжна субкультура та ін.

Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки «Соціально-культурна діяльність».

Навчальна дисципліна «Сучасна молодіжна субкультура» представляє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом підготовки «Соціально-культурна діяльність» соціально-культурного циклу і є дисципліною за вибором студента.

Основною метою дисципліни є досягнення таких освітніх результатів:

Студент повинен:

-- Знати:

- сутність сучасної молодіжної субкультури;

- історію, основні причини та джерела появи в суспільстві різних молодіжних субкультур;

- основні типи сучасних молодіжних субкультур.

Сучасні-молодіжні-субкультури

-- Вміти:

- оцінювати місце сучасних молодіжних субкультур в практичній соціально-культурній діяльності;

- використовувати можливості молодіжних субкультур в соціально-культурній діяльності.

-- Володіти навичками:

– аналізу сутності, змісту і спрямованості діяльності різних молодіжних субкультур;

- взаємодії з представниками сучасних молодіжних об'єднань при організації соціально-культурної діяльності;

- організації соціально-культурних заходів з представниками молодіжної субкультури.

В результаті вивчення дисципліни «Сучасна молодіжна субкультура» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

1) загальнокультурні:

- усвідомлює місце своєї професії в генезисі соціально-культурної діяльності, співвідносить парадигму сучасної культури з історико-культурним процесом і усвідомлює практичну цінність традиційних і авангардних культурних явищ, націлений на використання знань з теорії та історії культури у практичній діяльності;

- використовує педагогічні методи і прийоми при вирішенні таких професійних завдань, як формування особистості і колективу засобами соціально-культурної діяльності, реалізує соціопедагогічні навички в процесі інформаційно-просвітницької і виховної роботи, здатний виявляти соціальні проблеми сучасного мегаполісу і вирішувати їх засобами соціально-культурної діяльності;

2) професійні:

– здатний ефективно реалізовувати актуальні завдання державної культурної політики в процесі організації соціально-культурної діяльності;

– готовий використовувати технології соціально-культурної діяльності (засоби, форми, методи) для проведення інформаційно-просвітницької роботи, організації дозвілля населення, забезпечення умов для реалізації соціально-культурних ініціатив населення, патріотичного виховання;

– бути здатним використовувати сучасні інформаційні технології, управляти інформацією з використанням прикладних програм ділової сфери діяльності, прикладні пакети програм для моделювання, статистичного аналізу та інформаційного забезпечення соціально-культурних процесів;

– здатний організувати роботу установи дозвілля за кордоном, здійснювати методичну та інформаційну підтримку, знати особливості сучасної молодіжної субкультури і культури молодіжних рухів, здатний до художнього керівництва молодіжним культурно-дозвіллєвим об'єднанням.

формування-молодіжної-субкультури

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Жимбаєва Ц.Ч., Козлов В., Левікова С.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Сучасні молодіжні субкультури» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!