Роздрукувати сторінку

Міжнародна журналістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародна журналістика – це навчальна дисципліна, яка вивчає основи зарубіжні теорії і концепції журналістики, тенденції розвитку світового медіапростору, специфіку функціонування зарубіжних ЗМІ, дає уявлення про правове регулювання журналістської діяльності за кордоном.

Мета дисципліни Міжнародна журналістика - ознайомлення студентів з теорією і історією міжнародної журналістики, з міжнародною проблематикою в загальноукраїнських і регіональних ЗМІ та специфікою роботи журналістів, що спеціалізуються на висвітленні міжнародної проблематики в ЗМІ.

дисципліна-Міжнародна-журналістика

Основні завдання дисципліни Міжнародна журналістика:

- визначення місця дисципліни у формуванні особистості професіонала в медійній діяльності;

- вироблення теоретичних орієнтирів і підстав підходу до аналізу явищ журналістської практики;

- формування методичних основ вивчення журналістських дисциплін;

- оволодіння основами теорії і методики зарубіжних ЗМІ;

- вивчити роль міжнародної журналістики в забезпеченні інтернаціонального спілкування і взаємодії на різних рівнях в умовах глобалізації;

- уявити типологічний аналіз провідних медійних організацій-постачальників міжнародної інформації, дати характеристику їх ролі в світових інформаційних процесах;

- вивчити роль і місце українських суб'єктів міжнародного інформування в сучасних транскордонних масово-інформаційних процесах;

- вивчити основи міжнародно-правового статусу журналістів-міжнародників;

- вивчити досвід і завдання вітчизняної міжнародної журналістики в контексті інформаційної відкритості України і забезпечення інформаційної безпеки українського суспільства;

- вироблення системних практичних навичок роботи в міжнародних відділах вітчизняних ЗМІ.

Дисципліна містить базові поняття в галузі міжнародної журналістики, доповнює і розширює наявні у студентів знання про професійну діяльність журналіста, отримані при вивченні дисциплін «Введення в професію» і «Основи теорії журналістики».

В результаті засвоєння лекційного курсу, участі в семінарах, вивчення теоретичних джерел, а також самостійних занять студент повинен придбати теоретичні знання по обраній ним спеціальності, отримати системне уявлення про стан і функціонування сучасної міжнародної журналістики; навчитися користуватися термінологічним і понятійним апаратом; закріпити стійкі навички роботи зі спеціальною літературою; використовувати набуті знання і навички у вивченні дисциплін спеціалізації, а також у своїй практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни Міжнародна журналістика студент повинен:

-- Знати:

- основні теорії розвитку засобів масової інформації;

- основні закономірності сучасних інформаційних процесів;

- специфіку особливості журналістської роботи за кордоном;

- особливості роботи журналіста-міжнародника в вітчизняних друкованих та аудіовізуальних ЗМІ.

-- Вміти:

- аналізувати основні теорії журналістської діяльності, їх сутнісні особливості і недоліки;

- давати об'єктивну оцінку основним закономірностям інформаційних процесів;

- аналізувати зміст друкованих матеріалів, радіо- і телепередач зарубіжних ЗМІ.

Таким чином, дисципліна Міжнародна журналістика орієнтована на надання студентам основ демократично- і гуманістично-орієнтованих знань, загальних принципів діяльності в ЗМІ, в тому числі розкриває загальні закономірності журналістики, основи організації ЗМІ, а також методичні характеристики діяльності студентів при входженні в сферу сучасного журналізму, дає системне уявлення про стан і функціонування сучасної міжнародної журналістики в умовах її технічного переозброєння на практичному матеріалі діяльності засобів масової інформації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!