Роздрукувати сторінку

Міжнародна інформація, як навчальна дисципліна

« Назад

У сучасному світі поступово відбувається перехід від індустріального типу суспільства до постіндустріального - інформаційного суспільства. Складність і різноманітність сучасної міжнародної інформації, її джерел, зростання обсягів самої інформації потребує від фахівців-міжнародників навичок вибору адекватних методик аналізу сучасних міжнародних інформаційних матеріалів і вміння самостійно вирішувати інформаційні завдання професійної діяльності. На жаль, незважаючи на інтерес до сучасних проблем міжнародної інформації, нові методики аналізу міжнародної інформації, нові аспекти розвитку міжнародної інформаційної спільноти не систематизовані достатньою мірою.

Дисципліни Міжнародна інформація - вивчає становлення і сучасний розвиток поширення інформації у світі, а також із систему її використання, висвітлює еволюцію становлення міжнародних організацій щодо проблем інформації і комунікації, нові економічні і правові аспекти.

курс-Міжнародна-інформація

Мета дисципліни Міжнародна інформація:

- ознайомити студентів з історією і теорією міжнародної масово-інформаційної діяльності, з основними концепціями участі ЗМІ в міжнародному інформуванні, з діяльністю найбільших медійних організацій - учасниць глобальних інформаційних процесів;

- навчити студентів визначати зміни в міжнародних інформаційних структурах і процесах поширення інформації.

Основні завдання дисципліни Міжнародна інформація:

- вивчити різні варіанти теоретико-концептуального обґрунтування процесів міжнародного інформування на різних історичних етапах його розвитку;

- вивчити розвиток інфраструктур транскордонних інформаційних процесів і їх основні моделі;

- охарактеризувати роль міжнародної інформації в забезпеченні інтернаціонального спілкування і взаємодії на різних рівнях в умовах глобалізації;

- вивчити основи міжнародно-правового та етичного регулювання діяльності ЗМІ в аспекті міжнародного інформування;

- вивчити досвід і завдання вітчизняних ЗМІ, які беруть участь в процесах міжнародного інформування на різних історичних етапах розвитку країни.

В ході вивчення курсу студенти готують і захищають доповіді, присвячені аналізу різних етапів і концепцій транскордонної масово- інформаційної діяльності.

Міжнародна-інформація

Після вивчення курсу студенти повинні:

- знати визначення системи інформації на загальносвітовому рівні, її значення для розвитку політичних процесів;

- розуміти сучасні тенденції та актуальні проблеми міжнародної комунікації та інформації;

- розуміти зміст основних положень права особи на інформацію, використання новітніх технологій;

- навчитися застосовувати здобуті знання на практиці.

Отже, курс Міжнародна інформація направлений на формування у студентів знань про соціальну значущість журналістики в суспільстві, принципи роботи з джерелами інформації і методи її збору (інтерв'ю, спостереження, робота з документами), селекції, перевірки та аналізу, здатності використовувати базові знання в області соціальних і економічних наук (соціологія, політологія, психологія, соціальна психологія, правознавство, економіка) для розуміння принципів функціонування сучасного суспільства, соціальних, економічних, правових, політичних, психологічних механізмів і регуляторів суспільних процесів і відносин, здатності аналізувати соціально значущі проблеми та процеси, вмінь використовувати отримані знання в контексті своєї соціальної і професійної діяльності, здатності орієнтуватися в найважливіших політичних процесах, що відбуваються в світі і країні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!