Роздрукувати сторінку

Логіка та методологія наукового пізнання, як навчальна дисципліна

« Назад

Логіка і методологія наукового пізнання – розглядає специфіку наукового дослідження, вивчає сутність, призначення і основні функції логіки і методології наукового пізнання, основні ідеї та результати логіки і методології науки, логіко-методологічні проблеми дослідження наукового пізнання, а також визначає мету і функції науки.

Мета дисципліни Логіка та методологія наукового пізнання – гносеологічна і логіко-методологічна підготовка майбутніх фахівців, підвищення культури їх мислення, розширення їх світоглядного кругозору.

дисципліна-Логіка-та-методологія-наукового-пізнання

Завдання дисципліни Логіка та методологія наукового пізнання:

а) формування у студентів розуміння сутності, етапності, закономірності процесу наукового пізнання, видів і ролі в ньому практичної діяльності, основних характеристик наукової істини;

б) роз'яснення студентам суті, механізму використання і ролі загальнонаукових методів дослідження, їх співвідношення з приватно-науковими методами;

в) досягнення знання студентами основних форм мислення, їх видів, правил оперування логічними законами, суті і здійснення доказів і спростування.

Даний курс включає в себе три органічно взаємопов'язані частини:

- Гносеологія, предмет її дослідження.

- Методологія, її предмет.

- Логіка як наука.

В результаті вивчення дисципліни Логіка та методологія наукового пізнання студент повинен:

-- Знати:

- основні елементи, закономірності та цілі процесу наукового пізнання;

- види практики і її роль в пізнанні;

- критерії істини, співвідношення істини і омани, істотні відмінності між помилкою і брехнею, обманом;

- специфічне призначення кожного загальнонаукового методу пізнання;

- особливості кожної форми мислення, правила оперування формами мислення;

- логічні закони;

- елементи та правила, докази і спростування.

-- Вміти:

- графічно зобразити співвідношення між поняттями (в групі з 4-х - 7-ми понять);

- виявити помилку при неправильному обмеженні або узагальненні, або розподілі поняття;

- виявити помилку при неправильному визначенні поняття;

- зробити висновки з будь-якого одного судження шляхом звернення, перетворення його або за правилами логічного квадрата;

- виявити помилку при неправильно здійснені умовиводу.

-- Володіти:

- здатністю логічно мислити, міркувати;

- умінням здійснювати логічні операції (обмеження, узагальнення, розподіл, визначення понять, звернення та перетворення суджень, робити висновки по логічному квадрату);

- умінням застосовувати правила і закони логіки;

- доводити і спростовувати.

Логіка-та-методологія-наукового-пізнання

Таким чином, Логіка і методологія наукового пізнання є необхідною складовою системи підготовки студентів і грає важливу роль в цій системі. Її вивчення покликане сприяти більш глибокого осмислення матеріалу вже вивчених навчальних курсів і допоможе більш успішному і більш точного розуміння досліджуваних і наступних навчальних дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!