Роздрукувати сторінку

Методологія наукових досліджень, як навчальна дисципліна

« Назад

Методологія наукових досліджень - це окрема навчальна і наукова дисципліна, що є невід'ємною, складовою частиною навчального плану спеціальності, в якій спеціально приділено підвищену увагу проблемам, аспектам, законам, принципам, тенденціям, методам, необхідним для освоєння професійними комерсантами з метою ефективної організації та проведення авторських наукових проектів і розробок.

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» відноситься до базової частини загальнонаукового циклу зразкової основної освітньої програми підготовки аспірантів і має на меті освоєння аспірантом знань і умінь, необхідних для самостійного виконання наукових досліджень і для організації діяльності наукових колективів.

Дисципліна-Методологія-наукових-досліджень

Завдання дисципліни Методологія наукових досліджень:

- розкрити специфіку наукового пізнання і сформувати філософський підхід до методології пізнавальної діяльності;

- знайомство зі способами роботи з науково-технічною інформацією;

- освоєння методів планування і проведення наукових досліджень, а також методів обробки та аналізу їх результатів;

- освоєння методики оформлення та подання результати наукових досліджень;

- вивчення і освоєння способів фіксації і захисту об'єктів інтелектуальної власності;

- формування здатності до самостійного вибору методів ведення науково-дослідницької діяльності;

- знайомство з формами організації науково-дослідних робіт колективів наукових організацій.

Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» направлено на формування у аспіранта наступних компетенцій:

- здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до зміни соціокультурних і соціальних умов діяльності;

- здатність демонструвати знання фундаментальних і прикладних дисциплін магістерської програми;

- здатність використовувати поглиблені теоретичні та практичні знання, частина яких знаходиться на передовому рубежі даної науки;

- здатність самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий світогляд;

- здатність демонструвати навички роботи в науковому колективі, здатність породжувати нові ідеї (креативність);

- здатність усвідомити основні проблеми своєї предметної області, при рішенні яких виникає необхідність в складних задачах вибору, що вимагають використання кількісних і якісних методів;

- здатність орієнтуватися в постановці завдання і визначати, яким чином слід шукати засоби його вирішення;

- здатність і готовність застосовувати знання про сучасні методи дослідження;

- здатність і готовність проводити наукові експерименти, оцінювати результати досліджень;

- здатність аналізувати, синтезувати і критично резюмувати інформацію;

- здатність оформляти, представляти і доповідати результати виконаної роботи;

- володіння способами фіксації і захисту об'єктів інтелектуальної власності, управління результатами науково-дослідницької діяльності і комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- здатність розробляти методики, плани і програми проведення наукових досліджень і розробок, готувати завдання для виконавців, організовувати проведення експериментів і випробувань, аналізувати і узагальнювати їх результати;

- вміння вести збір, аналіз і систематизацію інформації по темі дослідження, готувати науково-технічні звіти, огляди публікацій по темі дослідження;

- здатність використовувати поглиблені знання правових та етичних норм при оцінці наслідків своєї професійної діяльності, при розробці та здійсненні соціально значущих проектів.

Методологія-наукових-досліджень

В результаті вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» аспірант повинен:

-- Знати:

- основні поняття наукових досліджень і їх методологій;

- послідовність ведення наукових досліджень;

- методи раціонального планування експериментальних досліджень, правові основи охорони інтелектуальної власності;

- мати уявлення про особливості наукового пізнання, його рівні і форми;

- основи організації науково-інноваційної діяльності, критерії її ефективності;

- правила оформлення науково-технічних звітів, дисертацій, статей.

-- Вміти:

- вибирайте і реалізовувати методи ведення наукових досліджень;

- аналізувати і узагальнювати результати досліджень, доводити їх до практичної реалізації;

- працювати з науковою інформацією, здійснювати патентний пошук;

- раціонально планувати експериментальні дослідження;

- оформляють результати науково-дослідної роботи в закінченій формі, представляти і доповідати результати наукових досліджень;

- вибирати методи проведення та раціонального планування наукових досліджень;

- аналізувати результати досліджень.

Програма курсу Методологія наукових досліджень спрямована на інтенсивне вивчення проблем, з якими стикаються початківці дослідники в процесі вирішення різних наукових завдань.

Основними елементами при вивченні дисципліни є активні методи навчання з використанням наукових дискусій, семінарів, моделювання ситуацій, процесів, технологій, операцій, організаційних і комп'ютерних ділових ігор в логічній послідовності від простих до складних, самостійної експертної діяльності з оцінки ефективності наукових розробок для підприємства і суспільства в цілому, їх якості, методологічного забезпечення та психологічного комфорту сприйняття оточуючими.

Таким чином, навчальний курс Методологія наукових досліджень дозволяє отримати знання основних історичних аспектів, теоретичних положень, технологій, операцій, практичних методів і прийомів проведення наукових досліджень на базі сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених та оволодіти навичками вибору теми наукового дослідження, наукового пошуку, аналізу, експериментування, обробки даних, отримання обґрунтованих ефективних рішень з використанням інформаційних технологій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!