Роздрукувати сторінку

Методика викладання, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методика викладання – вивчає зміст, технології навчання, питання нормативно-правового забезпечення освіти, організації навчання, види і форми навчальних занять, організації педагогічного контролю у вищій школі, управління пізнавальними процесами і навчальними мотивами студентів, розкриває діяльності викладача, методи та форми навчальної діяльності.

Мета курсу Методика викладання - включення магістрантів в цілісну галузь наукових знань - педагогіку вищої школи, навчання освітнього процесу в вищому навчальному закладі, ознайомлення з психолого-педагогічними основами функціонування і розвитку освітнього процесу в ВУЗі.

курс-Методика-викладання

Завдання курсу Методика викладання:

1. Розкрити особливості педагогічного процесу в профільній та вищій школі.

2. Надати практичну допомогу магістрам в оволодінні знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшої викладацької діяльності.

3. Намітити шляхи подальшого професійного, духовно морального вдосконалення студента-магістранта.

4. Розвинути здатність до підтримання конструктивної взаємодії в процесі міжособистісного і ділового спілкування, аналізувати і адекватно оцінювати свою і чужу діяльність.

5. Удосконалювати здатність до навчання в нових галузях знань, в тому числі безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності.

Для успішного освоєння дисципліни необхідні попередньо знання:

- Психології та педагогіки;

- Культурології;

- Філософії;

- Соціології.

В результаті освоєння дисципліни Методика викладання студент-магістрант повинен:

а) Знати:

- зміст дисципліни «Методика викладання»;

- основні категорії і поняття методики викладання;

- сучасні освітні та розвиваючі педагогічні технології;

- способи організації навчально-пізнавальної діяльності;

- форми і методи контролю якості освіти;

- управління освітніми системами України;

- основні категорії і поняття психології та педагогіки вищої школи;

- пізнавальні процеси особистості та її психологічні особливості.

б) Вміти:

- використовувати понятійно-категоріальний апарат педагогіки вищої освіти, інструментарій педагогічного аналізу і проектування;

- застосовувати систему знань про сферу освіти, сутності освітніх процесів в практичній діяльності;

- застосовувати сучасні освітні та розвиваючі педагогічні технології;

- застосовувати методи організації навчально-пізнавальної діяльності, форми і методи контролю якості освіти;

- використовувати знання, отримані в результаті вивчення дисципліни, в професійної діяльності.

в) Володіти:

- сучасними методиками викладання у вищій школі та ділового спілкування;

- методами і способами реалізації освітніх програм та навчальних планів на рівні, що відповідає прийнятим державним стандартам освіти;

- методами і способами проектування і розробки типових заходів, пов'язаних з викладанням (лекцій, семінарсько-практичних занять, консультацій і атестаційних заходів);

- методологією дослідження проблем, пов'язаних з викладанням;

- навичками використання сучасних освітніх технологій;

- методологією виховання і розвитку особистості.

г) Мати уявлення:

- про мотивацію і психорегуляцію поведінки і діяльності студентів ВУ3а;

- про інтенсифікацію навчання і проблемне навчання;

- про ділові ігри як форму активного навчання;

- про евристичні методи навчання;

- про елементи евристичної діяльності та їх основні характеристики;

- про основи підготовки лекційних текстів;

- про основи комунікативної культури педагога.

Методика-викладання

Отже, курс Методика викладання націлений на формування у студентів уявлення про навчальний процес у вищому навчальному закладі, методологічних та практичних навичок проведення занять, розвиток загальної ділової культури студента як майбутнього викладача.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!