Роздрукувати сторінку

Організація і методика виховної роботи, як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасна економічна і соціокультурна ситуація на етапі переходу до соціально орієнтованої економіки, громадянського суспільства і правової держави ускладнили процес виховання підростаючого покоління, загострили протиріччя, які проявляються на всіх рівнях виховного процесу, порушуючи його системність, послідовність.

Стрижневою ідеєю виховної технології виступає управління ініціативою самого вихованця в процесі педагогічної взаємодії, що дозволяє створювати умови для самореалізації. Такий підхід допомагає самовизначенню особистості, її стимулюючи здатності.

дисципліна-Організація-і-методика-виховної-роботи

Важлива роль у реалізації цієї задачі належить дисципліні Організація і методика виховної роботи – вивчає основні засади, принципи, методи та технології виховання.

Концептуальною основою для побудови системи виховної роботи з учнями служить гуманістична ідея особистісного підходу у вихованні всебічно розвиненої особистості і цілеспрямованого сприяння оптимізації процесу соціалізації особистості.

Мета дисципліни Організація і методика виховної роботи - розкрити можливі і ефективні шляхи проведення виховної роботи у освітньому закладі, побудованої на сучасних засадах розвитку суспільства.

Завдання дисципліни Організація і методика виховної роботи:

- формування у студентів знань з теоретичних основ виховного процесу;

- визначення основних підходів до вирішення проблем взаємодії учасників виховного процесу;

- розкриття ролі учнівського колективу і громадських організацій у вирішенні завдань виховання;

- ознайомлення студентів з методами самоаналізу і професійного самовдосконалення;

- формування знань з використання конкретних технологій цілепокладання, планування і аналізу ефективності процесу виховання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- нормативно-правові документи, що визначають цілі, зміст, пріоритетні напрямки виховної роботи;

- сучасні виховні системи та педагогічні інновації;

- цілі, зміст і пріоритетні напрямки виховної роботи в освітніх установах;

- сучасні методи і форми виховання;

- способи управління виховним процесом в закладах освіти.

-- Вміти:

- визначати цілі, зміст ідеологічного і морального виховання;

- моделювати і проектувати виховний процес;

- розробляти плани виховної роботи на діагностичній основі;

- розробляти методики формування соціально-особистісної компетентності у вихованців;

- проводити моніторинг якості виховного процесу.

Зміст курсу розкривають різні аспекти виховної діяльності та вміння, сформовані при вивченні наступних дисциплін:

- «Педагогіка» (педагогічні категорії, теорія виховання, професійно-педагогічна діяльність і особистість педагога, загальні основи педагогіки);

- «Психологія» (психологія особистості, девіантна поведінка, соціальна психологія, основи інженерної психології, педагогічна психологія);

- «Основи права» (нормативно-правова документація закладів професійно-технічної та середньої спеціальної освіти, правове забезпечення системи освіти України; права, обов'язки, гарантії та відповідальність дітей в Україні);

- «Організаційно-методичні основи навчального процесу» (види навчання і технології навчання);

- «Філософія» (діалектика як філософська концепція розвитку, проблема людини в філософії і науці, філософія свідомості, теорія пізнання).

Організація-і-методика-виховної-роботи

Отже, даний курс формує базові знання студентів щодо організації та проведення виховної діяльності в освітніх установах, враховуючи сучасні тенденції та особливості розвитку суспільства.

Вам необхідна якісна робота з вище згаданого курсу, ви можете замовити дипломну роботу або конспекти семінарів з курсу Організація і методика виховної роботи на сайті учбового центру Курсовікс. Грамотність, авторський підхід, своєчасність виконання у нас гарантовані.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!