Роздрукувати сторінку

Методика навчання іноземних мов, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методика навчання іноземних мов – це система знань про закономірності процесу навчання нерідною мовою і про шляхи впливу на цей процес з метою його оптимізації.

Предмет курсу Методика навчання ІМ - неконкретний процес навчання, а абстрактний - накопичені про об'єкт знання, які моделюють процес навчання.

курс-Методика-навчання-іноземних-мов

Складові предмета Методика навчання іноземних мов:

1. Мета (навіщо вчити).

2. Об`єкт (кого вчити).

3. Зміст (чому вчити).

4. Методи (як вчити).

Мета Методики навчання ІМ – опанування стратегій, заздалегідь запланованих результатів діяльності по навчанню мови, що досягається за допомогою вивчення різних прийомів, методів і засобів.

Мета вивчення даного предмета відповідає потребам суспільства, яке зацікавлене в всебічно підготовленому фахівцю, що добре володіє обраною спеціальністю.

Методика-навчання-ІМ

В результаті освоєння дисципліни Методика навчання іноземних мов студент повинен:

-- Знати:

• цілі, принципи, зміст мовної політики в області лінгвістичної освіти;

• сучасні уявлення про об'єкт і предмет методики вивчення іноземних мов;

• категоріальний апарат методики і його трактування сучасними методистами;

• основні цілі, принципи і зміст навчання іноземних мов;

• основні теоретичні положення сучасної методики вивчення іноземних мов і суміжних наук, що визначають організацію і процес навчання іноземних мов;

• основні підходи до вирішення проблем практичної реалізації принципів навчання іноземних мов;

• сучасні форми контролю рівня сформованих іншомовних знань і умінь учнів і вимоги до розробки контрольних завдань;

• психолого-педагогічні основи навчання іноземним мовам;

• історію методики, основні етапи її розвитку в Україні і за кордоном.

-- Вміти:

• планувати процес навчання іноземних мов відповідно до цілей, заявлених в програмі, і з урахуванням умов навчання;

• організовувати процес навчання іноземних мов на різних етапах з використанням сучасних НМК, навчальних посібників, інших засобів навчання відповідно до поставлених цілей;

• визначати навчально-виховні завдання, виходячи з конкретних умов навчання, в тому числі цілі і завдання семінарських занять;

• самостійно розробляти навчальні матеріали для різних ступенів навчання;

• вносити зміни в навчальні матеріали відповідно до конкретної ситуації навчання;

• працювати з навчальним планом освітньої установи і навчальною програмою з іноземної мови для відповідного ступеня навчання;

• аналізувати власну професійну діяльність;

• організовувати самостійну роботу і діяльність по самоосвіті;

• визначати сферу своїх дослідницьких інтересів;

• використовувати різні прийоми і методи в дослідницьких цілях;

• грамотно використовувати методичну термінологію рідною та іноземною мовою.

-- Володіти:

• відповідним понятійним апаратом дисципліни;

• навиком самостійно визначати і розробляти найбільш ефективні способи і прийоми навчання іноземних мов, керуючись новітніми досягненнями науково-методичної думки;

• навиком аналізу сучасних навчально-методичних комплексів (НМК) з іноземних мов з метою визначення діапазону їх використання;

• прийомами формування та розвитку іншомовних комунікативних навичок і умінь;

• різними типами сучасних методик викладання іноземних мов, зокрема комунікативної.

Методика-навчання-іноземних-мов

Отже, курс Методика навчання іноземних мов спрямований на підготовку студентів до безпосередньої професійної діяльності у освітніх закладах, закладає основи їх методичних знань і вмінь навчити інших іноземній мові.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!