Роздрукувати сторінку

Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень» є фундаментальним теоретичним курсом, покликаним дати студентам цілісне уявлення про специфіку розвитку і застосування різних методів досліджень у сучасному дискурсі лінгвістичного наукового знання. Відмінною особливістю зазначеного курсу є його принципова установка на теоретико-методологічний аспект розгляду питань мовознавства саме з позиції застосування загальнонаукових і власне лінгвістичних методів дослідження при вирішенні фундаментальних наукових питань.

В рамках курсу «Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень» ставиться завдання дати студентам уявлення про основні етапи формування сучасних методологічних і загальнотеоретичних принципів наукових досліджень в рамках лінгвістичної науки, сформувати навички професійної діяльності в сфері аналізу і теоретичної обробки різноманітних явищ мови. Курс має сприяти розвитку загальної і спеціальної підготовки студентів, які працюють над дослідженням, сформувати концептуальне ядро для інтелектуального освоєння теоретичної та практичної частини роботи.

лінгвістична-наука

Практична мета навчання полягає в тому, щоб сформувати у студентів уявлення про характер застосування основних методів лінгвістичних досліджень в практиці їх наукової роботи, а також навчити використовувати різні методи лінгвістичних та перекладознавчих досліджень при вирішенні прикладних дослідницьких завдань. Передбачається, що даний курс, який є теоретико-методологічним доповненням до загальнотеоретичних курсів з мовознавства, виконує завдання розвитку у студента навичок наукового лінгвістичного дослідження і сприяє розвитку більшої професійної компетентності студента в професійній діяльності в сфері написання дослідження і при здійсненні будь-якого іншого наукового дослідження в рамках теоретичного розгляду явищ мови.

Дисципліна призначена для студентів, які мають базові знання, необхідні для опанування даної дисципліни і придбані в результаті освоєння попередніх дисциплін.

Вивчення навчальної дисципліни «Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень» є базовим для подальшого освоєння програмного матеріалу навчальних дисциплін: «Теорія мови», «Технологія підготовки тексту наукової роботи».

Цілями навчальної дисципліни «Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень» є отримання студентами теоретичних знань в області контрастивного вивчення мов з подальшим застосуванням в професійній сфері і практичних навичок з контрастивному аналізу різних мов в рамках вирішення професійних завдань.

Завдання навчальної дисципліни:

- засвоєння знань про принципи і методи лінгвістичної методології;

- розвиток методологічних навичок, необхідних у сфері лінгвістичних досліджень.

Вивчення навчальної дисципліни «Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень» базується на знаннях і уміннях, отриманих студентами раніше в ході освоєння програмного матеріалу ряду навчальних дисциплін бакалаврату: «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістичних навчань».

В результаті освоєння навчальної дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати:

- здатність виконувати теоретичні дослідження процесів створення, накопичення та опрацювання лінгвістичної інформації, включаючи аналіз і створення моделей мовних даних і знань, алгоритмів їх опису і маніпулювання, розробку нових методів і підходів для інтелектуальної обробки лінгвістичних даних;

- здатність розробляти концепції і системи в різних областях лінгвістичної теорії і практики, підвищувати ефективність їх функціонування за рахунок використання сучасних прийомів і методів моделювання і впровадження;

- здатність застосовувати і розробляти різні засоби аналізу, оптимізації та обробки інформації стосовно до складних лінгвістичних систем;

- здатність об'єктивно оцінювати професійний рівень результатів наукових досліджень у сфері лінгвістики, в тому числі за допомогою міжнародних баз даних публікаційної активності;

- здатність оцінювати вплив технологій великих даних на результати рішень дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарних областях.

Методи-лінгвістичних-і-перекладознавчих-досліджень

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гловінська М.Я., Гадамер Х.Г., Долініна І.Б., Клімов Г.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!