Роздрукувати сторінку

Медіакритика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Медіакритика – це навчальна дисципліна, що розглядає сутність медіакритики як явища сучасної журналістики, вивчає її характеристики та теоретичні засади функціонування.

Мета дисципліни Медіакритика:

- формування у студентів уявлень про таку область журналістської діяльності як медійна критика;

- формування у студентів практичних навичок коректного критичного аналізу медійних текстів усіх видів ЗМІ.

дисципліна-Медіакритика

В даному курсі наголос в подачі матеріалу робиться на ознайомленні студентів з новим для української журналістики напрямком - медійною критикою. через аналіз спеціалізованих медійних рубрик в провідних друкованих ЗМІ України і світу, велике місце приділяється розгляду специфіки телевізійної критики як в зарубіжних країнах, так і в Україні.

Це дозволить визначити місце і роль медійної критики в мінливих соціально-політичному і культурному контекстах останнього десятиліття ХХ століття - початку ХХІ століття. Важливе значення також надається питанням медійної етики та проблемам саморегулювання журналістської спільноти.

На заняттях багато часу планується приділити не тільки ознайомленню студентів з публікаціями критиків з подальшим аналізом прочитаного, а й формуванню у кожного студента власних об'єктивних критеріїв оцінки кожного медійного тексту.

Крім цього, для студентів важливо придбати практичні навички підготовки власних матеріалів з деяких жанрів критики (наприклад, рецензія, репліка, огляд).

Працюючи з матеріалами, ми будемо грунтуватися на таких методах, як контент-аналіз (аналіз змісту джерела) і порівняння. Вони дозволяють виявити "порядок денний" прийоми маніпулювання свідомістю читачів і / або глядачів, які містяться в текстах.

курс-Медіакртика

В результаті освоєння дисципліни Медіакритика студент:

1. Повинен знати:

- визначення понять "медійна критика", "саморегулювання журналістської спільноти", "журналістська етика", "корпоративна етика", "професійний аудит", "етичний аудит ЗМІ", "політичне замовлення", "випад конкуруючих ЗМІ";

- мету, завдання, об'єкт, предмет, функціональну різноманітність, види медіакритики (академічна, професійна (внутрішня) і масова);

- функціональне, жанрове та стилістичне розмаїття творів провідних медійних критиків України і зарубіжних країн;

- типи медійної критики: рецензуюча, проблемно-постановча, котра коментує, "Жовта". Мати уявлення про функціональні особливості кожного з них;

- етичні вимоги, що пред'являються до роботи медійного критика.

2. Повинен вміти:

- аналізувати творчість провідних медіакритиків (телекритиків), з метою виявлення методології та технології їх аналізу медійних текстів;

- підготувати власний матеріал з оцінкою продукції всіх видів ЗМІ в кожному з наступних жанрів критики: рецензія, стаття, огляд, творчий портрет, замальовка, коментар, репліка, аналітична кореспонденція.

3. Повинен володіти:

- практичними навичками конструктивного аналізу медійних текстів усіх видів ЗМІ;

- методикою формування власної оцінки кожного з аналізованих текстів ЗМІ.

4. Повинен володіти:

- прийомами і навичками конструктивного аналізу медійних текстів.

Медіакритика

Отже, дисципліна Медіакритика розкриває зміст медійної критики на основі вивчення та осмислення журналістської творчості українських критиків ЗМІ і зарубіжного досвіду критико-журналістської діяльності в цій галузі, а також простежує вироблення теоретико-концептуальної моделі перспективного розвитку в медіакритиці на демократичній основі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!