Роздрукувати сторінку

Логіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Логіка як навчальна дисципліна є необхідним компонентом освіти студентів. Зміст курсу включає проблеми, обговорення яких передбачає знайомство слухачів з основами філософського знання.

Дисципліна Логіка – вивчає норми раціонального міркування, сприяє формуванню у студентів здатності до самостійного критичного мислення та відповідального ставленню до слова, що є одним з найважливіших вимог, що пред’являються до сучасного фахівця в будь-якій області діяльності.

курс-Логіка

Вивчення логіки формує логічну дисципліну розуму – необхідна умова освоєння будь-якого раціонального знання. Крім того, освоєння Курс логіки спрямований на придбання студентами таких навичок аналітичної роботи, які дозволять їм проводити доказові міркування, незалежно від предметної сфери застосування.

Рефлексія над основними логічними принципами і операціями мислення сприяє розвитку таких умінь як узагальнення і відділення головного від другорядного, зосередження на головному, розкриття задуму якогось цілого. Вона формує вміння виявляти логічну форму міркування, реконструювати логічні зв’язки, здійснювати операції визначення, поділу та класифікації понять, застосовувати логіку категоричних висловлювань (силогістику), вирішувати завдання, які стосуються сучасної формальної логіки висловлювань.

Мета курсу Логіка – ознайомлення студентів з основними поняттями і законами логіки, їх використанням в усній і письмовій аргументації, а також формування логічної культури мислення.

Завданнями дисципліни Логіка є:

1) ознайомити студентів з основними поняттями, законами і операціями логіки;

2) сформувати у студентів навички практичної роботи з логічними формами і структурами;

3) сприяти розвитку логічного мислення студентів шляхом вирішення логічних завдань;

4) навчити правилам побудови аргументації, доказів і спростування;

5) познайомити з помилками і різними хитрощами, застосовуваними в ході полеміки, дискусій, диспутів та інших форм діалогу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- форми правильного мислення (поняття, судження, умовивід), їх структуру та види;

- логічні операції;

- основні закони логіки;

- види дедуктивних умовиводів, їх правильні модуси;

- правила достовірності правдоподібних умовиводів;

- види індуктивних умовиводів;

- логічну будову доказів і спростування;

- основні етапи побудови гіпотез;

- тактичні прийоми раціонального спору;

- предмет теорії аргументації як галузі наукового знання;

- понятійно-категоріальний апарат теорії аргументації;

- особливості аргументованого дискурсу;

- норми раціонального мовного спілкування.

-- Вміти:

- застосовувати теоретичні знання (логічні закони, прийоми, операції) на практиці;

- правильно формулювати свої думки в процесі міркування;

- визначати істинність і хибність суджень;

- будувати докази і спростування;

- обґрунтовувати висунуті тези;

- аргументовано й доказово відстоювати свої позиції і інтереси;

- використовувати методи дедукції та індукції;

- застосовувати методи наукової індукції;

- вибудовувати гіпотези;

- застосовувати правила теорії аргументації в наукових дискусіях, ділових бесідах і переговорах;

- використовувати вимоги обґрунтованості і переконливості в діловому спілкуванні і професійній діяльності.

-- Володіти:

- уявленнями про історію теорії аргументації, про логічні, когнітивні і психологічні основи аргументації, про діалогові форми аргументації, про правила ведення спору і про хитрощі, в них використовувані.

Логіка

Таким чином, курс Логіка націлений на ознайомлення студентів з основними операціями мислення, логічними формами і законами, сприяє розвитку мислення і є невід’ємною частиною освітнього процесу, адже знання логіки полегшує вивчення інших дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!