Роздрукувати сторінку

Літературне редагування, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Літературне редагування - вивчає методи аналізу та редагування текстів різної жанрово-стилістичної приналежності.

Метою вивчення дисципліни Літературне редагування - є оволодіння теоретичними основами та професійними прийомами редагування текстів.

дисциплына-Літературне-редагування

Цілі курсу Літературне редагування:

- навчання студентів методам аналізу та редагування текстів різної жанрово-стилістичної приналежності;

- показ зв'язку літературного редагування як різновиду суспільної діяльності з іншими науками: філософією, логікою, психологією, етикою, соціологією, статистикою, літературознавством, мовознавством і т. д.;

- формування компетентного фахівця, що володіє комплексом професійних знань, умінь, навичок в галузі літературного редагування.

Завданнями дисципліни Літературне редагування є:

- дати уявлення про значення редакторської роботи в науково дослідницькій, видавничій, культурно-просвітницькій діяльності;

- познайомити студентів з нормами літературної мови;

- навчити майбутніх фахівців співвідносити зміст тексту з комунікативними завданнями;

- розвинути навички аналізу мовного матеріалу і вміння користуватися відповідним понятійним апаратом;

- показати на конкретних прикладах використання основних прийомів редакторського втручання в текст;

- навчити студентів способам застосування отриманих знань в прикладній сфері навчальної та професійної діяльності;

- навчити вмінню домагатися найбільшої відповідності форми і змісту твору, точності вживання фактичного матеріалу, поліпшення композиційної побудови, логічної чіткості, грамотного лексико-стилістичного оформлення текстів.

курс-Літературне-редагування

У навчальному процесі використовуються такі освітні технології: за організаційними формами: лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття, контрольні роботи; по переважаючим методам і прийомам навчання: пояснювально-ілюстративні (пояснення, показ- демонстрація навчального матеріалу та ін.) і проблемні; активні (аналіз навчальної та наукової літератури) і інтерактивні, в тому числі і групові (ділові ігри, взаємне навчання в формі підготовки та обговорення доповідей і ін.); інформаційні, комп'ютерні, мультимедійні (робота з джерелами сайтів академічних структур, науково-дослідних організацій, електронних бібліотек та ін., розробка презентацій повідомлень і доповідей).

В результаті вивчення дисципліни Літературне редагування навчається повинен:

-- Знати:

- основні принципи літературного редагування;

- стилістичну систему сучасної української мови;

- стилістичні норми вживання маркованих мовних засобів в різних мовних ситуаціях;

- наукові основи і методику літературного редагування;

- сучасний стан і норми української літературної мови.

-- Вміти:

- застосовувати отримані знання при вивченні інших філологічних дисциплін;

- визначати лінгвістичні чинники стилеутворення, виділяти конкретні літературні факти в прикладній сфері професійної діяльності;

- редагувати тексти різної стилістичної спрямованості;

- користуватися науковою і довідковою літературою, бібліографічними джерелами і сучасними пошуковими системами (в тому числі використовуючи при цьому сучасні інформаційні технології, ін.).

-- Володіти (бути в змозі продемонструвати):

- понятійним апаратом стилістики та літературного редагування;

- методами системного аналізу тексту, що редагується на основі діалектичного співвідношення категорій форми і змісту;

- навичками професійного редагування наукового, літературно-художнього і інших стилів мови.

Літературне-редагування

Літературне редагування як різновид суспільної діяльності має зв’язки з іншими науками: філософією, логікою, психологією, етикою, соціологією, статистикою, літературознавством, мовознавством і т. д.;

Таким чином, курс Літературне редагування націлений на формування компетентного фахівця, що володіє комплексом професійних знань, умінь, навичок в галузі літературного редагування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!