Роздрукувати сторінку

Література зарубіжних країн, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Література зарубіжних країн – вивчає характер і особливості літератури країни мови, що вивчається на кожному з етапів її розвитку, прийоми літературознавчого аналізу та інтерпретації художніх текстів різних жанрів.

Мета дисципліни Література зарубіжних країн:

- збагачення уявлень студентів про характер і особливості літератури країн, мови, що вивчається від моменту її зародження до сучасності;

- формування системи знань, умінь і навичок, необхідних для повноцінного сприйняття і аналізу творів словесного мистецтва, як основи для розвитку загальнокультурних, професійних і спеціальних компетенцій.

курс-Література-зарубіжних-країн

Завдання дисципліни Література зарубіжних країн:

- поглиблення знань студентів про специфічні особливості літератури як одного з найважливіших надбудовних утворень, про соціально-історичну та естетичну природу художньої творчості;

- пробудження інтересу студентів до наукових проблем інших дисциплін (культурологія, країнознавство, іноземна мова);

- актуалізація міжпредметних зв'язків, орієнтованих на те, щоб допомогти студентам уявити собі хід розвитку літератури в її нерозривному зв'язку з історією конкретної країни і становленням її мовної культури;

- збагачення студентів знаннями теоретико-літературного характеру, які виступають у ролі інструментарію в ході аналізу та інтерпретації текстів художніх творів;

- формування у студентів уявлень про особливості процесу розвитку англійської літератури на протязі її багатовікового існування, про своєрідність мистецтва художнього слова на різних історичних етапах;

- ознайомлення студентів з найбільш значними пам'ятниками художньої культури країни мови, що вивчається;

- формування у студентів уявлень про літературу як культурний феномен, про закладений у творах виховний потенціал і можливості використання художніх текстів у процесі викладання іноземних мов у загальноосвітній школі;

- забезпечення умов для активізації пізнавальної діяльності студентів, спрямованої на засвоєння і переробку інформації, набуття вмінь, специфічних для галузі їх майбутньої професійної діяльності та формування різнопланових компетенцій.

Література зарубіжних країн відноситься до варіативної частини професійного циклу дисциплін (дисципліни за вибором). У процесі освоєння даного курсу студенти використовують знання, вміння і навички, набуті ними в ході вивчення предмета «Література» в загальноосвітній школі та вузівських дисциплін «Країнознавство» та «Читання і переклад художніх текстів». Вивчення дисципліни Література зарубіжних країн є необхідною основою для успішного засвоєння дисциплін «Філологічний аналіз тексту» і «Інтерпретація тексту».

В результаті вивчення дисципліни Література зарубіжних країн студент повинен знати:

- специфічні особливості літератури як однієї з важливих пам’яток культури і мистецтва слова, своєрідність її соціально-історичної та естетичної природи;

- зміст основних теоретико-літературних понять, якими доводиться оперувати філологу в ході аналізу текстів;

- найважливіші чинники соціально-економічного, політичного і соціокультурного порядку, що мали першочерговий вплив на процес формування англійської літератури на різних етапах її розвитку;

- загальні типологічні риси і ідейно-художня своєрідність найбільш значних літературних напрямів;

- зміст найвідоміших пам'яток англійської художньої культури;

- роль досліджуваних творів в історії розвитку англійської та світової культури і літератури;

- авторів творів та окремі факти з їх біографій, знання яких необхідно для глибокого розуміння досліджуваних текстів;

- принципи розгляду художніх творів, створених на різних етапах розвитку літератури;

- зміст найбільш значних наукових досліджень (монографій і статей), присвячених вивченню англійської літератури.

Література-зарубіжних-країн

Таким чином, курс Література зарубіжних країн надає глибокі теоретичні знання щодо змісту, тенденцій розвитку, основних характеристик і ін. літератури зарубіжних країн, а також формує уміння аналізувати літературні тексти, що виникли на різних історичних етапах, з урахуванням еволюції художньої свідомості і специфіки творчого процесу, розглядати досліджувані твори в історико-культурному, літературному і біографічному контексті та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!