Роздрукувати сторінку

Література 20 століття, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Література 20 століття – вивчає шляхи розвитку літератури XX століття - основні етапи, особливості, різноманіття творчих індивідуальностей, виявляє художньо-естетичні здобутки, що передбачає аналіз руху літературних родів і жанрів, принципів типізації, освітлення стильових пошуків.

Цілями освоєння дисципліни Літератури 20 століття є:

1) сформувати у студентів цілісне уявлення про історію української літератури ХХ століття;

2) познайомити студентів зі специфікою функціонування літературних напрямів і течій в українській літературі ХХ століття;

3) сформувати уявлення про діалог української і російської літератур у XX столітті;

4) навчити застосовувати отримані знання для вирішення завдань професійної діяльності.

курс-Літератуоа-20-століття

Виховна мета програми курсу Літератури 20-го століття спрямована на розвиток і закріплення вироблених навичок професійного відношення до тексту художнього твору з орієнтацією на високі моральні цінності, виховання висококласного фахівця-філолога, творчо мислячої особистості, інтегрованої в систему національної та світової культур. Одне з ключових завдань полягає в тому, щоб прищепити студентам почуття патріотизму, навчити їх шанобливо ставитися до духовних традицій предків, витягувати уроки з морального досвіду народу, чітко розрізняти добро і зло.

В результаті освоєння дисципліни Література ХХ століття студент:

1. Повинен знати:

- закономірності розвитку літературного процесу в Україні в XX столітті в контексті історії української культури;

- літературні напрями і течії періоду;

- основні тенденції жанрово-стильового розвитку; художні особливості творчості окремих письменників цього періоду.

2. Повинен вміти:

- розкривати особливості змісту і форми творів російської літератури ХХ століття з використанням різних прийомів і методів аналізу тексту, в першу чергу - порівняльного методу;

- самостійно, виходячи з наявних теоретико-літературних знань, аналізувати літературний твір в контексті літературних тенденцій епохи;

- аналізувати наявні літературно-критичні роботи з літератури досліджуваного періоду;

- користуватися науковою і довідковою літературою, бібліографічними джерелами і сучасними пошуковими системами;

- викладати усно і письмово свої висновки і спостереження з питань теорії та історії української літератури ХХ століття;

- застосовувати отримані знання в науково-дослідній та інших видах діяльності.

3. Повинен володіти:

- основними методами дослідницької та практичної роботи в галузі української літератури XX століття;

- прийомами порівняльного аналізу явищ літератури;

- здатністю до практичного застосування отриманих знань при вирішенні професійних завдань;

- здатністю до усної та письмової комунікації.

Літератуоа-20-століття

Отже, курс Література 20 століття охоплює найважливіші моменти у розвитку і функціонуванні літератури ХХ століття, простежує формування, зміну стилів і жанрів, розвиває практичні навички студентів щодо художнього аналізу творів літератури, формує їх ціннісні орієнтації за допомогою розгляду художніх творів даного періоду.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!