Роздрукувати сторінку

Лінгвістика української мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Від інших гуманітарних напрямків «лінгвістику» відрізняє найбільш сильна «математична» складова. Справа в тому, що ця спеціальність знаходиться на стику гуманітарних та природничих наук. Лінгвістичні закономірності неможливо розуміти без знання математичних алгоритмів. Тому, поряд з традиційними мовними дисциплінами (історія і теорія української та іноземних мов, література, техніка перекладу тощо), майбутні лінгвісти вивчають предмети природничо-наукові та технічні (вища математика, інформатика, створення автоматизованих систем перекладу та ін.).

Лінгвістика (від лат. lingua - мова), мовознавство - наука, що вивчає мови. Це наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як його індивідуалізованих представників.

когнітивна-лінгвістика

Ця дисципліна належить до обов'язкових дисциплін варіативного циклу.

Дисципліни, навчальні курси, на освоєння яких базується дана дисципліна (навчальний курс) – «Психологія», «Культурологія».

Дисципліни, навчальні курси, для яких необхідні знання, вміння, навички, здобуті в результаті вивчення даної дисципліни (навчального курсу) – «Етнолінгвістика», «Порівняльно-історичне мовознавство».

Метою освоєння дисципліни «Лінгвістика української мови» є формування і розвиток компетенцій, пов'язаних з вивченням взаємозв'язку і взаємодії культури і мови у його функціонуванні.

Завдання:

1. Забезпечити теоретичну базу в області когнітивної лінгвістики.

2. Навчити студентів використанню основних методів і методик лінгвістики української мови.

3. Забезпечити поглиблені знання в обраній конкретної галузі філології.

лінгвістика

В результаті вивчення дисципліни (навчального курсу) студент формує і демонструє наступні компетенції:

- здатність демонструвати поглиблені знання в обраній конкретній галузі філології;

- володіння навичками кваліфікованого аналізу, коментування, реферування та узагальнення результатів наукових досліджень з використанням сучасних методик і методологій, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Сформованість зазначених компетенцій визначається тим, що студент повинен:

- Знати:

1. Предмет, завдання і місце когнітивної лінгвістики в системі наук.

2. Категоріальний апарат лінгвістики української мови, проблематику досліджуваної науки, пов'язані з нею завдання і напрями дослідження.

3. Сучасні методики і методології, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.

- Вміти:

1. Застосовувати на практиці понятійний апарат когнітивної лінгвістики.

2. Створювати умови, сприятливі для міжособистісного спілкування.

3. Застосовувати міждисциплінарний підхід до аналізу мовних фактів.

4. Розпізнавати національно-культурні механізми формування смислів і засоби їх актуалізації у мові.

5. Вміти знаходити культурно значущі одиниці в мовному потоці, рефлектувати їх конотацію і модифікувати власну поведінку з урахуванням специфіки реальної ситуації міжкультурного спілкування.

6. Застосовувати на практиці сучасні методики та методології передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі когнітивної лінгвістики суміжних нових напрямків лінгвістики української мови.

- Володіти:

1. Навичками кваліфікованого аналізу, коментування, реферування та узагальнення результатів наукових досліджень з використанням сучасних методик і методологій, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.

2. Здатністю демонструвати поглиблені знання в обраній конкретної галузі філології.

Лінгвістика-української-мови

Розвитку та формуванню предмету свої наукові праці писали: Апресян Ю.Д., Березін Ф.М., Бондалєтов В.Д. та ін.

Таким чином, якщо потрібно Вам придбати курсову роботу чи статтю з предмету «Лінгвістика української мови» звертайтесь у фірму ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!