Роздрукувати сторінку

Лінгвістика німецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення німецької мови є необхідним компонентом професійної підготовки сучасних фахівців.

При розробці курсу «Лінгвістика німецької мови» враховувалися сучасні підходи до викладання іноземної мови, які представлені в наступних роботах вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування та розвитку комунікативної компетенції в процесі навчання іноземної мови: І.А. Зимова, Е.А. Пасів, В.Л. Бім, В.О. Сафонова та ін., а також роботи вітчизняних вчених з проблем навчання читання іноземною мовою студентів вищих навчальних закладів.

вивчення-німецької-мови

Основною метою навчання німецької мови як другої іноземної мови є формування і розвиток у майбутніх фахівців загальної та іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції.

Навчання німецької мови засноване на формуванні та розвитку загальної компетенції (реалізації освітньої, виховної та розвиваючих цілей навчання), професійної комунікативної компетенції покликаної здійснити міжкультурне професійне спілкування і підготувати фахівця до умов роботи в сучасному іншомовному світі і мовної, соціокультурної, компенсаторної та навчально-пізнавальної компетенцій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- отримати необхідні відомості за основними розділами граматики;

- набути навичок читання, реферування та перекладу оригінальних текстів;

- вміти скласти анотацію за текстами професійної орієнтації;

- вести бесіду на побутові та професійні теми;

- вміти сприймати на слух тексти професійного характеру, отримувати загальну інформацію щодо історії, політичний лад та економіку німецькомовних країн.

Для досягнення поставленої мети процес навчання ділиться на два етапи: базовий і просунутий з елементами професіоналізації.

Здійснення поставлених у програмі завдань передбачає використання сучасних досягнень в галузі методики викладання іноземних мов, широке застосування технічних засобів навчання.

Лінгвістика-німецької-мови

Поставлена мета дозволяє сформулювати завдання курсу наступним чином:

- Формування і розвиток мовної (прагматичної) компетенції, спрямованої на розвиток і вдосконалення комунікативних умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні та письмі); умінь планувати свою мовну поведінку в професійних ситуаціях.

- Формування і розвиток мовної (лінгвістичної) компетенції, спрямованої на систематизацію вивченого матеріалу; оволодіння мовними засобами (фонетичними, орфографічними, лексичними, граматичними) на основі автентичного матеріалу; освоєння лінгвістичних особливостей німецької мови; розвиток навичок оперування мовними одиницями в комунікативних цілях.

- Розвиток соціокультурної (соціолінгвістичної) компетенції, спрямованої на подальше збільшення обсягу знань і вдосконалення вмінь, необхідних для використання мови в професійних ситуаціях спілкування з представниками іншої культури, умінь шукати способи виходу із ситуацій комунікативного збою через соціокультурні перешкоди при спілкуванні. Збільшення обсягу знань про культуру, історію, літературу і мистецтво Німеччини, що сприяє посиленню соціокультурного компонента комунікативної компетенції.

- Розвиток компенсаторної компетенції, що передбачає подальший розвиток умінь виходити з положення в умовах дефіциту мовних засобів при отриманні та передачі іншомовної фахової інформації.

- Розвиток навчально-пізнавальної компетенції, спрямованої на розвиток загальних і спеціальних навчальних умінь, формування і розвиток навичок і вмінь самостійного вивчення мови, в тому числі з використанням інформаційних технологій.

викладання-іноземної-мови

Концептуальною основою навчання є наступні основні положення освітнього стандарту з іноземної мови:

- комплексна реалізація особистісно-орієнтованого, діяльнісного, комунікативно-когнітивного та соціокультурного підходів до навчання іноземної мови;

- реалізація розвиваючого потенціалу;

- міждисциплінарна співвіднесеність;

- формування та розвиток інформаційної культури учнів при вивченні німецької мови;

- широке використання інформаційно-комунікативних технологій.

Таким чином, якщо Вам потрібно в найкоротші строки виконати магістерську роботу або статтю з курсу «Лінгвістика німецької мови», а Ви занурені в навчання і часу немає, звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!