Роздрукувати сторінку

Лінгвістика англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма «Лінгвістика англійської мови» призначена для студентів, що навчаються за напрямом «Лінгвістика».

Метою освоєння дисципліни «Лінгвістика англійської мови» є розвиток загальної та комунікативної компетенцій стосовно всіх видів комунікативної діяльності в різних сферах мовної комунікації.

види-комунікативної-діяльності

Слід зазначити, що «Лінгвістика англійської мови» є комплексною дисципліною, яка включає в себе такі аспекти як «Практична фонетика», «Практична граматика», «Домашнє читання», «Практика усного та писемного мовлення», і тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Теоретична фонетика», «Теоретична граматика», «Основи мовознавства», «Країнознавство англійською мовою», «Історія та культура країн досліджуваної мови», «Лексикологія англійської мови», «Практикум з культури мовленнєвого спілкування», «Практичний курс перекладу», «Ділове спілкування», «Стилістика іноземної мови».

Дисципліна «Лінгвістика англійської мови» дає базові уявлення про структуру англійської мови, базові поняття фонетики, фонетичні одиниці, граматичний компонент англійської мови – граматики як науки, морфології та синтаксису.

Знання, одержувані при вивченні курсу «Лінгвістика англійської мови», допоможуть в засвоєнні всіх дисциплін базової загальнопрофесійної частини.

Комунікативна компетенція - це вміння співвідносити мовні засоби з конкретними сферами, ситуаціями, умовами спілкування. Вона має на увазі практичні вміння і навички користування мовою, тобто розвиток мовних навичок, достатніх для реалізації комунікативних функцій на рівні, що дозволяє повноцінно здійснювати коло робочих обов'язків, професійне спілкування і спілкування на побутовому рівні. Тільки вирішуючи їх в комплексі, можна сформувати основні параметри мовної компетенції.

Мовна компетенція включає мовні знання, вміння і навички, відповідні темам, сферам і завданням спілкування на конкретному етапі і передбачає готовність опановувати ними і використовувати для досягнення цілей спілкування. В рамках мовної компетенції виділяються лексична, граматична та фонологічна компетенції.

Мовна компетенція включає мовні вміння і навички-читання, аудіювання, говоріння та писемного мовлення, а також перекладу, і передбачає готовність їх реалізовувати в репродуктивній і продуктивній мовній діяльності відповідно до комунікативних завдань.

Лінгвістика-англійської-мови

Соціолінгвістична компетенція включає лінгвокраїнознавчі знання, розуміння міжкультурних відмінностей, вміння і готовність учасників спілкування використовувати і перетворювати мовні форми у відповідності з ситуацією для досягнення цілей спілкування англійською мовою.

Компенсаторна компетенція передбачає подальший розвиток умінь виходити з положення в умовах дефіциту мовних засобів при отриманні та передачі іншомовної інформації.

Навчально-пізнавальна компетенція зосереджена на розвитку загальних і спеціальних навчальних умінь, які дозволяють удосконалювати навчальну діяльність з оволодіння іноземною мовою, відповідати з його допомогою пізнавальним інтересам в інших галузях знання.

Формування комунікативної компетенції відбувається у взаємозв'язку з соціальною, соціокультурною, інформаційно-аналітичною та професійною компетенціями, які складають виховну та розвиваючу цілі навчання англійської мови в рамках даної програми.

Системно-аналітична інформаційна компетенція включає знання про сучасні джерела інформації, вміння і готовність працювати з ними для вилучення, аналізу (визначення достовірності/новизни/важливості), обробки, збереження і ефективного використання інформації професійної і пізнавальної діяльності.

Соціокультурна компетенція передбачає знання культури (в широкому її розумінні): культури країни досліджуваної мови та інших країн світу; вміння знаходити спільне і бачити відмінне від своєї культури; уміння і готовність використовувати ці знання в процесі спілкування з представниками інших культур англійською мовою; готовність приймати культурне розмаїття і право на інший спосіб думки і життя, при цьому відстоюючи свою позицію, зберігаючи почуття власної гідності і не принижуючи гідності представників інших культур.

Соціальна компетенція передбачає вміння адекватно оцінювати ситуацію та змінювати прийняте рішення, вміння працювати в команді і одночасно виявляти якості лідера в професійній та навчально-пізнавальній діяльності, готовність і вміння взаємодіяти з іншими людьми в групі, колективі, з партнерами і опонентами.

розвиток-компетенцій

Вивчивши курс «Лінгвістика англійської мови», студент повинен знати:

- основні фонетичні, лексичні, граматичні, словотворчі явища та закономірності функціонування англійської мови, її функціональних різновидів.

Таким чином, якщо Вам потрібно в найкоротші строки виконати магістерську роботу або статтю з курсу «Лінгвістика англійської мови», а Ви занурені в навчання і часу немає, звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!