Роздрукувати сторінку

Лексикологія польської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія польської мови – це навчальна дисципліна, яка знайомить з колом базових понять лексикології, дає основні відомості про словниковий склад сучасної польської мови, про типологічні риси і специфічні особливості польської лексики, дає уявлення про її історичні корені і розвиток, про діалектні, регіональні та соціальні варіювання.

Мета курсу Лексикологія польської мови - системно-функціональний опис лексичного складу польської мови, показ закономірностей її функціонування, вивчення специфіки лексичних одиниць польської мови.

курс-Лексикологія-польської-мови

Завдання дисципліни Лексикологія польської мови:

- ознайомити студентів з основними поняттями, проблемами та базовою термінологією лексикології і фразеології;

- формування знання про основні етапи розвитку лексикології і пов'язаних з нею наукових шкіл;

- виробити і розвинути у студентів вміння обговорювати на польській мові актуальні проблеми німецької лексикології, ілюструючи їх власними прикладами;

- виробити і розвинути у студентів вміння аналізувати лексичні явища в їх реальному функціонуванні для забезпечення поглибленого розуміння тексту польською мовою і успішного декодування всього обсягу інформації, що в ньому міститься;

- ознайомити студентів з основними методами лексико-семантичного аналізу;

- забезпечити умови для активізації пізнавальної діяльності студентів і формування у них досвіду самостійного комплексного лексикологічного аналізу тексту;

- стимулювати самостійну діяльність з освоєння змісту дисципліни і формування необхідних компетенцій;

- формування базових знань про семантичну еволюцію слова;

- формування наукового мислення і світогляду;

- формування мотиваційної спрямованості студентів до майбутньої професійної діяльності;

- знайомство з найбільш характерними прийомами організації лексикографічної діяльності в різних групах;

- навчання методам лексикографічного (словникового) аналізу.

Лексикологія-польської-мови

Курс лексикології також покликаний дати і теоретичну основу для проведення лексикологічного аналізу текстів, а також навички і вміння роботи з різноманітними типами лексикографічних праць.

В результаті вивчення курсу Лексикологія польської мови лексикології студенти повинні:

- представляти науку про слово як розділу мовознавства, пов'язаного методами і завданнями з іншими лінгвістичними дисциплінами;

- засвоїти системний характер словникового складу сучасної польської мови і прийоми і методи його вивчення, що звідси випливають;

- отримати уявлення про основні лексикологічні поняття, про історичну і національну обумовленість процесів розвитку словникового складу, про особливості структурно-семантичної організації польських слів і фразеологічних одиниць.

польська-мова

Таким чином, курс Лексикологія польської мови покликаний дати майбутньому фахівцю-філологу найбільш повне уявлення про лексику польської мови як стрункої ієрархічної системи в її синхронному та діахронному аспектах, на парадигматичному і синтаксичному рівнях; вказати місце лексичного рівня мови в загальній системі мови, виявивши тим самим діалектичні зв'язки лексикології з іншими лінгвістичними дисциплінами; ознайомити студентів з поняттям системних зв'язків у лексиці і з методами аналізу семантичної структури мови; сформувати у студента вміння творчо застосовувати отримані знання в науково-дослідній і в педагогічній діяльності; виховати у студента працьовитість, сумлінне ставлення до справи, захопленість.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!