Роздрукувати сторінку

Лексикологія китайської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія китайської мови - вивчає словниковий склад фразеологічного фонду сучасної китайської мови.

Мета курсу Лексикологія китайської мови – вивчення, систематизація і науковий опис лексики і фразеології китайської мови.

китайська-мова

Завдання курсу Лексикологія китайської мови:

1. Сформувати уявлення про динамічний характер мовної системи і познайомити з шляхами поповнення словникового складу за допомогою словотворення, запозичення, семантичного розвитку слів.

2. Показати зв'язок лексикології з іншими лінгвістичними дисциплінами.

3. Розвинути вміння робити самостійні узагальнення і висновки з спостережень над конкретним мовним матеріалом.

4. Розвинути вміння аналізувати емпіричний матеріал з урахуванням різних методів лінгвістичного аналізу - компонентного, дистрибутивного, порівняльного і ін.

5. Вироблення поняття про лексичні одиниці і відносини між ними в системі.

6. Формування уявлення про формальну і змістовну сторону мовних знаків і їх функціонування.

7. Формування уявлення про національну специфіку лексичної системи китайської мови.

8. Ознайомлення студентів з сучасними методами дослідження в області лексикології і їх застосування до конкретних цілей.

9. Ознайомлення з поглядами у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці на різні проблеми.

10. Розвиток у студентів вміння застосовувати теоретичні знання з лексикології китайської мови до практичного вживання.

11. Розвиток у студентів вміння самостійно переробляти поточну наукову інформацію з досліджень мови в області лексикології.

курс-Лексикологія-китайської-мови

Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни:

Процес вивчення дисципліни Лексикологія китайської мови спрямований на формування наступних компетенцій:

1) Загальнокультурні компетенції:

- виховання почуття відповідальності за власну мовну поведінку і повагу до своєрідності іншомовної культури і ціннісних орієнтацій;

- оволодіння правилами мовного етикету, етичними і моральними нормами поведінки;

- оволодіння всіма регістрами наукового спілкування: офіційним, неофіційними, нейтральним.

2) Загальнопрофесійні компетенції:

- вміти аналізувати взаємозв'язки явищ фактів дійсності на базі володіння методологією і методикою наукових досліджень;

- вміння аналізувати структуру слова і моделі словотворення;

- оволодіння навичками виділення видів контекстів і правилами сполучуваності слів;

- вміння виділяти синонімічні і антонімічні ряди;

- вміння аналізувати структуру слова і моделі словотворення;

- оволодіння методикою вивчення матеріалів в області мовознавства і їх практичного застосування в професійній діяльності.

3) Професійні компетенції:

- вміння творчо використовувати теоретичні положення фундаментальних дисциплін для вирішення практичних професійних задач;

- формування системного уявлення про основні риси і мовні особливості наукової сфери та функціонального наукового стилю;

- оволодіння методами і методиками пошуку, аналізу та обробки наукових, в т. ч. мовних даних;

- вміння аналізувати матеріали сучасних досліджень в галузі лінгвістики, міжкультурної комунікації та перекладознавства для їх самостійного наукового і професійного використання;

- розвиток умінь лінгвістичного аналізу тексту;

- продукування зв'язкових, правильно побудованих монологічних текстів на різні теми відповідно до комунікативних намірів мовця і ситуації спілкування;

- оволодіння навичками виділення видів контекстів і правилами сполучуваності слів.

Лексикологія-китайської-мови

Таким чином, результатом вирішення завдань вивчення дисципліни Лексикологія китайської мови є формування всіх основних складових комунікативної компетенції, оволодіння та удосконалення когнітивними прийомами під час пізнавальної діяльності, розвиток і подальше формування здібностей до соціальної взаємодії в процесі подальшої роботи або дослідницької діяльності, компенсаційні вміння, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!