Роздрукувати сторінку

Лексикологія іспанської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія іспанської мови – вивчає основні поняття лексикологічної науки та знайомить з особливостями словникового складу іспанської мови як специфічної історично сформованої системи одиниць, основні типи слів в іспанській мові, принципи лінгвістичного аналізу лексичних одиниць, територіальні варіанти іспанської мови, нормоване мовлення і відхилення від нього.

Для освоєння дисципліни Лексикологія іспанської мови використовуються знання, вміння і види діяльності, сформовані в процесі вивчення базових предметів: «Введення в мовознавство», «Історія мовознавства», «Введення в спеціальну філологію», «Іспанська мова», «Практичний курс першої іноземної мови», «Основи теорії першої іноземної мови», «Історія мови».

курс-Лексикологія-іспанської-мови

Основною метою освоєння дисципліни Лексикологія іспанської мови є розвиток лінгвістичних, прагматичних, стратегічних і соціокультурних комунікативних компетенцій за допомогою передачі теоретичних знань про лексичні одиниці іспанської мови і створення у студентів уявлення про словниковий склад мови як про систему.

Професійні цілі дисципліни Лексикологія іспанської мови:

- формування у студентів навичок лексикологічного аналізу мовного матеріалу з опорою на теоретичні положення курсу;

- формування здібностей осмислювати, узагальнювати, застосовувати в процесі вивчення іспанської мови знання, отримані в курсі лекцій і на практичних заняттях з лексикології.

Завдання курсу Лексикологія іспанської мови:

- розвиток творчого мислення студентів, уміння робити самостійні спостереження і висновки, зіставляти мовні явища;

- ознайомлення студентів з дією лінгвістичних законів, а також з правилами формування і вживання лексичних одиниць;

- придбання і розвиток навичок узагальнення спостережуваних лінгвістичних явищ;

- формування умінь здійснювати морфологічний аналіз слова, групувати слова за подібністю значення і за подібністю форми.

Велика увага в курсі приділяється вивченню фразеології: походження лексичних та фразеологічних одиниць. Аналізуються інтернаціональні фразеологічні одиниці.

Особлива увага приділяється вивченню різних варіантів сучасної іспанської мови. Окремо розглядаються особливості лексичного рівня.

В даному курсі також вивчаються проблеми сучасної іспанської лексикографії. Обговорюється історія іспанської лексикографії, типологія словників, сучасні течії в розвитку лексикографії.

Лексикологія-іспанської-мови

В результаті освоєння дисципліни Лексикологія іспанської мови студент повинен:

-- Знати:

- основні фонетичні, лексичні, граматичні, словотворчі явища і закономірності функціонування досліджуваної іноземної мови, її функціональні

Різновиди.

-- Вміти:

- аналізувати і узагальнювати необхідну інформацію;

- викладати свою точку зору логічно, обґрунтовувати свою позицію аргументовано.

-- Володіти:

- культурою мислення: здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення;

- основними способами вираження семантичної, комунікативної і структурної наступності між частинами висловлювання.

Отже, дисципліна Лексикологія іспанської мови формує у студентів цілісну систему знань про принципи і особливості лексичного складу іспанської мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!