Роздрукувати сторінку

Лексикологія французької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія французької мови - вивчає основні проблеми сучасної французької мови: вчення про слово, закономірності та тенденції розвитку словникового складу, характеристику словникового складу як історично сформовану систему.

Метою курсу Лексикологія французької мови  є систематичний виклад теоретичних основ лексикології сучасної французької мови.

курс-Лексикологія-французької-мови

До завдань курсу Лексикологія французької мови входить:

- допомогти студентам оволодіти теоретичними основами для проведення лексикологічного аналізу текстів в процесі викладання у вищій і середній школі;

- навчити їх осмислювати й узагальнювати знання, отримані в курсі лекцій і на семінарських заняттях, а також застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.

У курсі Лексикологія французької мови послідовно проводиться принцип розмежування і правильного поєднання синхронного і діахронного підходів до вивчення словникового складу мови, підкреслюється його системний характер. Студенти знайомляться з найважливішими методами лексикологічного аналізу, вчаться їх критичного осмислення.

Залучаються деякі положення загального мовознавства в застосуванні до вивчення словникового складу мови: співвідношення мови і мовлення, системи і норми, розглядаються підходи: семасіологічний і ономасіологічний, синтагматичний і парадигматичний, розмежування слова і еквівалент слова.

Лексикологія-французької-мови

Відображено основні напрямки досліджень, що проводяться вітчизняними та зарубіжними лінгвістами в сучасній французькій лексикології.

В результаті освоєння дисципліни Лексикологія французької мови студент повинен:

-- Знати:

- основні відомості про етичні і моральні норми поведінки, прийняті в інокультурному соціумі, про моделі соціальних ситуацій, типових сценаріях взаємодії.

-- Вміти:

- вільно висловлювати свої думки, адекватно використовуючи різноманітні мовні засоби з метою виділення релевантної інформації;

- долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний діалог в загальній і професійній сферах спілкування;

- використовувати етикетні формули в усній і письмовій комунікації (вітання, прощання, поздоровлення, вибачення, прохання та ін.).

-- Володіти:

- системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних фонетичних, лексичних, граматичних, словотворчих явищ і закономірностей функціонування досліджуваної іноземної мови, її функціональних різновидів;

- основними дискурсивними способами реалізації комунікативних цілей висловлювання стосовно особливостей поточного комунікативного контексту (час, місце, цілі та умови взаємодії);

- основними способами вираження семантичної, комунікативної і структурної спадкоємності між частинами висловлювання - композиційними елементами тексту (вступ, основна частина, висновок), фразовими єдностями, пропозиціями;

- основними особливостями офіційного, нейтрального статусу неофіційного регістрів спілкування.

французька-мова 

Метою самостійної роботи студентів є закріплення пройденого в лекціях теоретичного матеріалу, виконання серії завдань, які орієнтовані на активізацію теоретичних положень, викладених в лекціях, а також на збагачення лексичного запасу студентів в ході виконання вправ по кожній темі.

Отже, курс Лексикологія французької мови формує у студентів базові знань в області лексикології французької мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!