Роздрукувати сторінку

Лексикологія чеської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія чеської мовививчає специфічні особливості, структурно-семантичні моделі, що входять до слів і словосполучень чеської мови, продуктивні і непродуктивні способи словотворення в сучасній чеській мові.

Мета курсу Лексикологія чеської мови – підготовка студентів до успішного виконання професійних функцій відповідно до обраної спеціальності, що передбачає розвиток загальної і комунікативної компетенцій стосовно всіх видів комунікативної діяльності в різних сферах мовної комунікації. Лінгвістична компетентність полягає в знанні фонологічних, граматичних і лексичних закономірностей мови, що вивчається.

Лексикологія-чеської-мови

Завдання даного курсу полягають в тому, щоб на основі вивчення конкретних мовних фактів дати загальну характеристику словникового складу чеської мови, показати системний характер лексики, що входить до нього.

В курсі Лексикологія чеської мовирозглядаються як приватні питання чеської філології, так і загальнолінгвістичні проблеми. На цьому рівні проглядається міждисциплінарний зв'язок із загальним мовознавством, історією мови, фонологією, стилістикою і курсом перекладу.

В результаті вивчення курсу Лексикології чеської мови студенти повинні:

а) Знати:

- основні положення лексикології чеської мови, що становлять основу теоретичної і практичної професійної підготовки фахівців відповідних кваліфікацій;

- особливості лексичних засобів, які використовуються в різних типах дискурсу для досягнення певних комунікативних завдань;

- різні методи і прийоми лінгвістичного дослідження стосовно лексикології.

б) Вміти:

- застосовувати теоретичні знання з лексикології в курсі перекладу, в процесі викладання чеської мови та міжкультурної комунікації;

- працювати з науковою лінгвістичною літературою, осмислювати й узагальнювати прочитане;

- робити самостійні висновки і узагальнення з аналізу фактичного мовного матеріалу;

- зіставляти факти чеської мови з рідною мовою, що полегшує засвоєння матеріалу, попереджає міжмовну інтерференцію.

в) Володіти:

- системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних закономірностей функціонування досліджуваної іноземної мови, її функціональних різновидів;

- культурою мислення, здатністю до аналізу, узагальнення інформації, постановки цілей і вибору шляхів їх досягнення;

- основними дискурсивними способами реалізації комунікативних цілей висловлювання стосовно особливостей поточного комунікативного контексту;

- основними способами вираження семантичної, комунікативної та структурної спадкоємності між частинами висловлювання - композиційними елементами тексту;

- навичками роботи з комп'ютером як засобом отримання, обробки і управління інформацією.

чеська-мова

Дисципліна Лексикологія чеської мови входить в варіативну частину загально професійного циклу. Даний курс розвиває компетенції, закладені в рамках «Практичного курсу чеської мови як першої іноземної», «Теоретичної фонетики чеської мови» і логічно продовжує вивчення теорії чеської мови, розпочатої курсом «Основи мовознавства».

Таким чином, курс Лексикологія чеської мови розглядає основні теоретичні положення чеської лексикології та формує практичні навички застосування отриманих знань при комунікації чеською мовою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!