Роздрукувати сторінку

Лексикологія американської англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія американської англійської мови – вивчає лексичні одиниці та словосполучення американської англійської мови, розглядає проблему слова як одиниці мови в трьох аспектах: структурному (виділення слова, його будова), семантичному (лексичне значення слова) і функціональному (роль слова в структурі мови і в мові).

Мета курсу Лексикологія американської англійської мови - розвиток лінгвістичної і професійної компетенції майбутнього фахівця, що володіє науковим уявленням про словниковий складі американської англійської мови в її сучасному стані та історичному розвитку, в її соціальній і прагматичній обумовленості.

курс-Лексикологія-американської-англійської-мови

Завдання курсу Лексикологія американської англійської мови:

- розглянути історичні аспекти походження американського варіанту англійської мови;

- розглянути шляхи розвитку американської лексики;

- охарактеризувати нововведення Ноя Вебстера;

- проаналізувати особливості американської лексики;

- порівняти лексичний склад американської та британської лексики;

- визначити особливості словотворення американської лексики.

В результаті вивчення дисципліни Лексикологія американської англійської мови студент повинен:

-- Знати:

- цілі і завдання лексикології і різних розділів лексикології;

- основні методи аналізу емпіричного матеріалу;

- закономірності і тенденції розвитку словникового складу;

- морфологічну структуру слова і основні способи словотворення;

- основні типи і аспекти значень слова;

- причини, природу і результати семантичних змін в слові;

- типи полісемії, види відносин між значеннями полісемантичного слова;

- джерела омонімії, класифікацію омонімів;

- історичні та лінгвістичні умови і фактори розвитку та зміни значення мовних одиниць американської англійської мови;

- знати основні підсистеми словникового складу: тематичні групи, семантичні поля, лексико семантичні угруповання, синоніми, антоніми і ін.;

- основи лексикографії, види словників, принципи побудови словників різних типів.

-- Вміти:

- застосовувати знання з лексикології при аналізі лінгвістичних явищ;

- давати визначення базовим лексикологічним термінам;

- аналізувати емпіричний матеріал з урахуванням методів лінгвістичного аналізу;

- робити самостійні узагальнення і висновки зі спостережень над конкретним мовним матеріалом;

- використовувати знання про основні особливості лексичних одиниць американської англійської мови для розуміння природи деяких типів помилок у мовленні;

- користуватися словниками в теоретичних і практичних цілях.

-- Володіти:

- понятійним апаратом лексикології;

- методами і процедурами лінгвістичного аналізу (компонентний, трансформаційний, морфемний, словотворчий аналізи, метод аналізу дефініцій).

Лексикологія-американської-англійської-мови

Отже, курс Лексикологія американської англійської мови передбачає формування умінь та навичок правильного використання лексичних засобів американської англійської мови у відповідності з конкретним змістом висловлювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!