Роздрукувати сторінку

Лексикологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Лексикологія - розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови. Сам словниковий склад називається лексикою мови. Вперше ідеї вивчати лексичний склад мови народилися у Франції (французька академія). У 19 столітті як самостійна наукова дисципліна, а в Росії як навчальна дисципліна.

Розрізняють загальну і приватну лексикологію. Приватна займається проблемами лексики окремої мови, а загальна займається спільною проблематикою. Ще виділяють порівняльну лексикологію, яка вивчає лексику мови в порівнянні, а також синхронну й діахронну (історична). Синхронна вивчає лексику на одному часовому зрізі. Діахронія займається історичним вивченням лексики. Іноді виділяють прикладну лексикологію. До неї входить лексикографія (наука про словники).

дисципліна-Лексикологія

Навчальна дисципліна Лексикологія – вивчає сучасну теорію слова і практику її ефективного використання, розглядає принципи лексичного аналізу слова.

Метою дисципліни Лексикологія є - забезпечити у майбутніх педагогів розвиток здатності до комунікації в усній і письмовій формах українською та іноземною мовами для вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії.

Завданнями вивчення дисципліни Лексикологія є:

- поглиблювати знання про лексику, що вивчається;

- формувати вміння використовувати лексичні засоби мовної системи іноземної в міжособистісній і міжкультурній взаємодії;

- формувати навички використання лексичних засобів мовної системи української і іноземної мов в міжособистісній і міжкультурній взаємодії.

Практичними завданнями курсу є:

1) вироблення навичок лексичного аналізу слів;

2) формування у студентів мовної, лінгвістичної (на рівні знання історії та теорії лексикології) і комунікативної компетентності;

3) формування навичок професійної педагогічної та методичної орієнтації в процесі вивчення різних тем курсу.

Дисципліна закладає основи для подальшого вивчення інших розділів сучасної української літературної мови та спирається на знання курсів "Вступ до мовознавства", "Фонетика".

В результаті освоєння курсу студенти повинні отримати знання з основ лексикології, фразеології, лексикографії, повинні володіти практичними навичками лексичного аналізу слів і нормами слововживання.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основи лексичної семантики;

- системні відносини в лексиці і фразеології;

- типи сучасних словників.

-- Вміти:

- аналізувати сучасну мовну ситуацію з точки зору особливостей слововживання;

- здійснювати лексичний аналіз слова і тексту;

- використовувати знання лексикології у професійній діяльності.

-- Володіти:

- лексичними нормами мови;

- навичками аналізу системних зв'язків слів;

- навичками роботи зі словниками різних типів;

- навичками редагування слововживання в текстовій діяльності.

Лексикологія

Отже, вивчення курсу «Лексикологія» має сформувати в студентів лінгвістичний світогляд, уміння бачити системні зв'язки лексичних явищ, тенденції в розвитку сучасної української мови, перспективу її розвитку, усвідомлене ставлення до окремих лексичним фактів і явищ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!