Роздрукувати сторінку

Культурологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культурологія пропонує студентам знання про місце культури в соціумі, її сутність і походження, структуру та склад культурологічного знання, знайомить слухачів з історією культуро логічної думки (відповідно до проблемно-хронологічного принципу викладу), категоріальним апаратом даної області знання, розкриває суть проблем сучасної культурології, вплив на сфери суспільно-політичного життя.

Навчальна дисципліна Культурологія орієнтує на оволодіння інтелектуальними гуманітарними технологіями, покликана через активне включення індивіда в загальнокультурне середовище в якості необхідної частини культурного простору, сприяти формуванню світоглядної позиції, всебічно розвиненої особистості студента для здійснення наукової, професійної діяльності.

Культурологія

Мета курсу Культурологія - познайомити студентів з основами культурно-історичної типології, ввести у вжиток поняття "культура", "цивілізація", "культурно-історичний тип", дати уявлення про основні методи вивчення різних культур, сприяти засвоєнню історико-культурних явищ, цінностей, духовних багатств суспільства.

Вивчення Культурології передбачає вирішення наступних завдань:

- вивчення основ культурології як теорії, що розкриває сутність, причини та основні закономірності розвитку культури;

- вивчення основних етапів розвитку світової культури, культури народів, які зробили найбільший внесок у культурний розвиток людства на різних етапах розвитку світової цивілізації;

- виявлення взаємозв'язку в розвитку різних стадій культурної діяльності людини (матеріальної, духовної, соціальної, політичної та ін.);

- показ конкретно-історичні обумовленості всіх культурних явищ, взаємовплив і наступності в розвитку різних етапів культур і стадій культурного процесу;

- виховання поваги до інших культур з іншими системами цінностей і естетичними ідеалами, готовності до міжкультурного діалогу;

- формування у студентів світоглядної культури, що сприяє культурній самоідентифікації, що дозволяє адаптуватися особистості в умовах кросскультурного простору.

В результаті вивчення курсу Культурологія студенти повинні:

-- Знати:

- причини, характер, основні закономірності та особливості розвитку світової культури;

- підходи історичної типології культури;

- історико-філософські та соціокультурні традиції формування культурології як науки;

- сучасні культурологічні концепції культурологічної думки;

- місце культурології в методологічної ієрархії соціальних наук.

-- Вміти:

- самостійно аналізувати культурні явища;

- практично використовувати накопичений культурний потенціал.

-- Володіти:

- основними методологічними підходами культурологічного аналізу;

- основними теоретичними поняттями і термінами сучасної культурології;

- знаннями в сфері світової та вітчизняної культури;

- зразками схем дії, орієнтирами загальнолюдського і світоглядного характеру, сформульованими в культурологічному знанні, відповідно до певної картини світу;

- навичками культури соціальних відносин, вміннями критично переосмислювати свій соціальний досвід;

- здатністю вибудовувати і реалізовувати перспективні лінії інтелектуального, культурного, морального і професійного саморозвитку і самовдосконалення;

- здатністю критично переосмислювати накопичений досвід, змінювати при

необхідності профіль своєї професійної діяльності;

- здатність до соціально-культурної адаптації.

курс-Культурологія

Навчальна дисципліна Культурологія носить яскраво виражений міждисциплінарний характер, її вивчення базується на знанні історії філософських вчень, світової та вітчизняної історії, історії мистецтва, історії релігії, соціології, антропології.

Таким чином, курс Культурологія формує у студентів загальнокультурні компетентності за допомогою освоєння ними базових фактичних відомостей в області культурології, що створює можливість наукового осмислення і розуміння культури як сукупності стійких форм людської діяльності, без яких вона не може відтворюватися і існувати.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!