Роздрукувати сторінку

Культура українського народу, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Культура українського народу знайомить студентів з найважливішими рисами і особливостями української культури і формує вміння розбиратися в цінностях народної культури, виробляє установку на усвідомлення місця традиційної української культури в житті суспільства, культурно-історичного процесу як цілісного явища в соціокультурній творчості українського народу.

Курс Культури українського народу охоплює широке коло понять та явищ: народна творчість, народне мистецтво, народна мудрість, народні традиції, перекази, вірування, пісні, танці, прислів'я, народні майстри, цілителі і т.д.

Культура-українського-народу

Вивчення даної дисципліни передбачає розгляд культури українського народу з різних наукових позицій, ціннісних уявлень і трактувань.

Вивчення дисципліни спирається на загальні знання студента дисциплін: історія України, світова культура, теорія та історія народної художньої культури, естетика, міфологія, етнографія.

Завдання дисципліни Культура українського народу:

- вивчення та порівняльний аналіз ключових понять і концепцій української народної культури;

- знайомство з особливостями давньослов'янської міфології і різними видами української народної творчості;

- дати уявлення про народну культуру як особливу форму традиційної культури;

- дати уявлення про особливості народної художньої культури в минулому і сьогоденні;

- познайомити з різними точками зору на феномен народної культури;

- дати уявлення про зв'язок явищ культури з релігійними віруваннями і показати їх зв'язок з практиками повсякденності;

- представити основні явища народної культури через осмислення зв'язку духовного і матеріального;

- показати зв'язок традиційної народної культури з сучасними формами культури;

- показати можливість застосування на практиці теоретичного знання при аналізі конкретних явищ і практик повсякденності;

- Освоєння науково-методичних і організаційно-педагогічних основ розвитку традиційної культури в сучасних умовах.

курс-Культура-українського-народу

В результаті освоєння дисципліни Культура українського народу студент повинен:

- вільно орієнтуватися в термінах і поняттях, які представляють українську традиційну народну культуру;

- засвоїти основні поняття і дослідницькі методи;

- знати українські народні звичаї та обряди;

- знати найвідоміші твори українського народного художнього мистецтва;

- знати образи персонажів слов'янських свят і звичаїв, що збереглися в сучасній народній культурі;

- вміти інтерпретувати культурні символи;

- вміти застосовувати понятійно-категоріальний апарат у професійній діяльності;

- виробити розуміння своєрідності культури українського народу;

- аргументувати свою точку зору (усно і письмово) при запозиченні і інтерпретації тих чи інших з засвоєних ідей і понять;

- вміти простежувати взаємозв'язок між історично сформованими традиціями соціокультурного життя українського народу;

- набути навичок систематизації та аналізу предметів побуту і духовної культури українського народу;

- отримати практичні навички організації та проведення проектів та свят за тематикою української традиційної культури;

- використовувати елементи української матеріальної культури в повсякденному житті.

українська-культура

Таким чином, курс Культура українського народу формує у студентів цілісну систему методологічних, теоретичних і історичних знань в галузі народної культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!