Роздрукувати сторінку

Культура Російської імперії, як навчальна дисципліна

« Назад

У роки існування Російської імперії російська культура стала невід'ємною частиною світової культури. Європейська та світова публіка познайомилася з філософією Ломоносова, з прозою Толстого і Достоєвського, з поезією Державіна і Пушкіна, з музикою Глінки і Чайковського, з живописом Брюллова і Куїнджі. У той же час розвивалися російська технічна думка, університетська освіта і гуманітарні науки. За двісті років в Російській імперії сформувалися передові культурні та наукові центри: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Київ, Дерпт і інші.

Курс Культура Російської імперії – вивчає російську культуру у всіх її проявах в часи існування Російської імперії (ХVІІІ – поч. ХХ століття).

Культура-Російської-імперії

Мета курсу Культура Російської імперії полягає у розгляді основних етапів розвитку та найбільш значних феноменів російської культури і мистецтва в часи існування Російської імперії, підвищення рівня культурно-світоглядних компетенцій студентів в даній сфері, а також у формуванні навичок застосування отриманих знань у професійній діяльності та повсякденній практиці.

Дана мета досягається шляхом вирішення наступних завдань:

- дослідити динаміку розвитку російської культури і мистецтва в 18 – 19 століттях;

- проаналізувати найбільш видатні досягнення російської художньої культури даного часу як в сфері духовно-моральної цінності образів, так і з урахуванням домінування в розглядаємий хронологічний період аксіологічних пріоритетів;

- розглянути специфіку міжкультурних взаємодій Російської імперії з провідними світовими державами, так і на етнічному рівні всередині російської держави;

- сформувати навички і вміння самостійно оцінювати досягнення російської культури, визначеного періоду, на базі вивчення конкретно-історичних форм її прояву;

- сформувати інтерес і повагу до істинних цінностей російської культури і мистецтва;

- виробити у студентів уміння використовувати отримані в ході курсу знання у своїй майбутній професійній діяльності;

- розвиток у студентів здібностей аналізувати і викладати матеріал даної дисципліни з наукової позиції.

В результаті освоєння курсу Культура Російської імперії студенти зобов'язані:

-- Знати:

- тематику курсу, найважливіші поняття, теоретичні основи дисципліни;

- особливості культури Росії в імперські часи, її місце в системі загальної культури Росії і світової культури в цілому.

- культурні ознаки, властивості поведінки, духовні цінності, характерні для російської культури вище згаданого історичного етапу її розвитку;

- основні стилі та напрямки в російській літературі, мистецтві, архітектурі і ін. зазначеного періоду;

- найбільш значні твори мистецтва і їх авторів;

- місце і роль Культури Російської імперії в контексті дисциплін культурологічного циклу.

-- Вміти:

- виділяти в історії російської культури імперського періоду найважливіші риси та принципи розвитку;

- розкрити вплив культурної спадщини даної епохи на сучасний розвиток Росії;

- оцінювати досягнення російської культури на основі знання історичного контексту її створення;

- висловлювати і аргументовано доводити свою позицію з питань, що стосуються ціннісного ставлення до культурної спадщини Росії і культурних процесів сучасності;

- самостійно розбиратися в стилях і напрямках мистецтва;

- аналізувати художні твори в контексті даного історичного етапу розвитку російської культури.

-- Володіти:

- методами і прийомами самостійної роботи з літературою за фахом;

- навичками розкриття духовно-морального змісту творів мистецтва, літератури;

- прийомами культурологічного аналізу найважливіших сфер і областей соціокультурної практики, включаючи практику масової культури та інформаційно-комунікативної взаємодії;

- навичками практичного використання отриманих знань з вивченої дисципліни у професійній діяльності.

курс-Культура-Російської-імперії

Отже, курс Культура російської імперії розглядає основні аспекти розвитку російської культури в період існування Російської імперії, знайомить з найважливішими культурними досягненнями, здобутками, пам’ятками того часу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!