Роздрукувати сторінку

Культура наукового мовлення, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура наукового мовлення – це навчальна дисципліна, яка вивчає основні правила і норми усного та письмового наукового мовлення.

Мета дисципліни Культура наукового мовлення - підвищення загальної мовної культури студентів, вдосконалення володіння нормами усної та письмової форм мови в науковій сфері, розвиток навичок і умінь ефективної мовної поведінки в різних наукових конференціях і т.п.

Культура-наукового-мовлення

Основні завдання дисципліни Культура наукового мовлення:

- дати загальне уявлення про сучасний стан української літературної мови, основні закони і напрямки її функціонування і розвитку, актуальні проблеми мовної культури суспільства;

- розвивати навички та вміння ефективної мовної поведінки в науковій сфері спілкування;

- показати специфіку усної і письмової форм наукового мовлення української літературної мови;

- сприяти розвитку навичок самостійного пошуку наукової інформації як основи наукової діяльності;

- сформувати навички і вміння правильного використання мовних засобів в навчально-професійній та науковій сферах спілкування;

- сформувати свідоме ставлення до своєї і чужої усної і письмової мови, з урахуванням таких принципів сучасного красномовства, як правильність, точність,

лаконічність, чистота мови, її багатство і різноманітність, образність і виразність, логічність, доречність;

- сформувати вміння виступати публічно;

- навчити ефективному спілкуванню в різних наукових мовних ситуаціях;

- ознайомити з основними положеннями техніки мови - важливою стороною

ораторської майстерності.

курс-Культура-наукового-мовлення

В результаті вивчення дисципліни Культура наукового мовлення студент повинен:

-- Знати:

- правила мовного і поведінкового етикету в наукової комунікації;

- лінгвістичні та екстралінгвістичні характеристики письмової та усної форм

наукового мовлення;

- логіко-композиційні закони побудови наукового тексту і його формально-семантичну структуру;

- основні стратегії і тактики ведення наукової дискусії.

-- Вміти:

- створювати усні і письмові тексти наукового стилю сучасної української літературної мови (реферат, анотація, тези, доповідь) відповідно до нормативних

вимог;

- систематизувати і узагальнювати інформацію для підготовки текстів різних жанрів в науковій комунікації;

- логічно правильно, аргументовано і ясно викладати власну точку зору при науковій комунікації.

-- Володіти:

- основними навичками доцільного комунікативної поведінки в різних навчально-наукових ситуаціях;

- основами реферування, анотування і редагування наукового тексту;

- навичками самостійного оволодіння новими знаннями з використанням сучасних освітніх технологій.

наукове-мовлення

Таким чином, курс Культура наукового мовлення є важливим предметом, який закладає основи правильного мовного оформлення наукових досліджень та вираження власної наукової точки зору.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!