Роздрукувати сторінку

Культура усного і писемного мовлення чеської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Культура усного і писемного мовлення чеської мови – вивчає норми сучасної чеської мови, комунікативні якості чеської мови, мовний етикет, частково риторику.

Мета курсу Культура усного і писемного мовлення чеської мови - навчити студентів осмислити особливості чеської мови і сформувати навички правильного мовлення.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-чеської-мови

Безперечно важливим є запам'ятовування і правильне вживання слів чеської мови.

Завдання дисципліни Культура усного і писемного мовлення чеської мови:

- надати теоретичні відомості про основні розділи чеської мови і культури мовлення;

- описати історію становлення та розвитку чеської літературної мови;

- розглянути структурні і комунікативні властивості чеської мови;

- розглянути систему сучасної чеської мови;

- проаналізувати нормативний аспект культури мовлення;

- роз’яснити функціональні різновиди і стилістичні особливості чеської мови;

- надати рекомендації щодо підвищення ораторської майстерності іноземною мовою;

- сформульовані практичні навички гарного мовлення та прагнення до його розвитку.

Зміст навчальної дисципліни Культура усного і писемного мовлення чеської мови включає:

1. Співвідношення мови і мовлення. Функції мови. Поняття про мовну діяльність. Види мовленнєвої діяльності. Типи мови (внутрішня і зовнішня; усна та письмова). Мова і невербальна комунікація (жести, міміка).

2. Культура мови як особлива прикладна дисципліна, її предмет, завдання, проблематика. Основні етапи становлення культури мовлення як самостійної наукової дисципліни. Внесок чеських вчених - мовознавців, письменників в розробку теорії і практики культури мовлення.

3. Нормативність і варіантність мовних одиниць:

а) Поняття про норму. Мовна норма і мовленнєва норма. Критерії нормованості. Основні типи норм літературної мови: орфоепічні, акцентологічні, словотвірні, лексичні, граматичні - морфологічні, синтаксичні, стилістичні;

б) Норма і кодифікація. Варіативність і змінюваність норм. Функціонування і еволюція норм. Сучасні літературні норми і системно зумовлені помилки в мові.

4. Пуризми і антинормалізаторство.

5. Комунікативні якості чеської мови: правильність, чистота, точність, логічність, багатство, виразність, образність, стислість, доречність, милозвучність.

6. Ефективність мовної взаємодії. Етикет мовного спілкування.

Особливу увагу в даному курсі приділено чеській офіційно-діловій письмовій мові.

чеська-мова

Міждисциплінарні зв’язки: курс Культура усного і писемного мовлення чеської мови пов’язаний з риторикою, стилістикою, історією чеської літературної мови, з сучасною чеською мовою та ін.

Отже, даний курс охоплює всі основні розділи стилістики, культури мови, мовного етикету і риторики і формує спеціальну мовленнєву культуру чеської мови та розвиває загальну мовну і немовну культуру.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!