Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти

Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти – вивчає специфіку етнічних та релігійних конфліктів, що розгортаються за кордоном і в Україні, особливості їх предмета і суб'єктів, причин виникнення, розвитку та вирішення.

Мета курсу Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти - дати магістрантам комплексне уявлення про причини, типи і наслідки сучасних конфліктів як всередині окремих країн, так і між різними державами, і їх специфіку, пов'язану з неоднорідним етнічним і конфесійним складом населення, в контексті сучасної політичної ситуації на рівні регіонів і світу в цілому.

Конфлікти-в-сучасному-світі-етнічний-та-релігійний-аспекти

Передувати даному курсу має вивчення таких дисциплін, як "Соціологія", "Політологія", "Нова і новітня історія", "Релігієзнавство", "Етнографія".

При освоєнні даної дисципліни необхідні попередні знання основних закономірностей становлення і розвитку соціальних змін і трансформацій, а також вміння розуміти, критично аналізувати, використовувати і відтворювати усно і письмово базову історичну інформацію; володіти здатністю до складання оглядів, анотацій, рефератів і бібліографії по тематиці проведених досліджень.

Завдання дисципліни Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти:

- розглянути особливості соціально-економічного та політичного становища етнічних груп і конфесійних меншин в їх історико-культурному розвитку, співвідношенні їх потреб, інтересів, цінностей;

- проаналізувати об'єктивні і суб'єктивні причини посилення етноконфесійних факторі у внутрішньополітичному розвитку країн на сучасному етапі, а також стратегії влади в області вирішення національного питання;

- висвітлити ідеології, рушійні сили, мотивації учасників, стадії, механізми і форми прояву конфліктів;

- підсумовувати інформацію по способам і методам вирішення конфліктів, які застосовувалися в минулому, а також спрогнозувати можливі шляхи вирішення існуючих конфліктів;

- показати участь міжнародних та регіональних організацій в процесі врегулювання конфліктів;

- ознайомитися з основною літературою і джерелами по темі.

курс-Конфлікти-в-сучасному-світі-етнічний-та-релігійний-аспекти

Дана дисципліна має міжпредметні зв’язки з такими курсами: «Всесвітня історія», «Історія України», «Основи етнології і антропології», «Теорія та історія світових релігій», «Етнічна і конфесійна конфліктологія», «Політична культура», «Глобалізація» та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- особливості розвитку глобальних процесів сучасності, їх логіку і обумовленість;

- типологію сучасних релігійних і етнічних конфліктів;

- основні конфлікти, їх причини, етапи розвитку, ключові події та персоналії;

- основні джерела та літературу за курсом.

-- Вміти:

- викладати усно і письмово (у формі есе, реферату і т. д.) базові знання з курсу і власну думку з його основних проблем;

- орієнтуватися в основних джерелах і літературі за курсом, виділяти в них

ключову інформацію;

- системно аналізувати процеси і явища в сфері тематики курсу;

- шанобливо ставитися до робіт попередників, коректно використовувати наявну інформацію.

-- Володіти:

- навичками та інструментами пошуку інформації та її інтерпретації;

- прийомами орієнтації в умовах нестійкої концептуалісти і множинності інформації;

- основами застосування комп'ютерної техніки та інформаційних технологій;

- прийомами ведення дискусій і методами переконання.

Таким чином, курс Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти знайомить студентів з причинами, структурою і динамікою сучасних релігійних та етнічних конфліктів, а також зі способами їх врегулювання та запобігання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!