Роздрукувати сторінку

Комунікативна культура студента, як начальна дисципліна

« Назад

Комунікативна компетентність - це одна з основних складових професійної компетентності студентів, так як майбутньому фахівцю, незалежно від спеціалізації, належить працювати і використовувати мову як засіб професійної діяльності.

Комунікативна культура, не виникає на порожньому місці, вона формується. Основу її формування становить досвід людського спілкування.

комунікативна-компетентність

Вища освіта - це спосіб підготовки інтелектуальної еліти для суспільства. Той факт, що для випускника вузу важливі не тільки глибокі предметні знання, а й вміння реалізувати їх на практиці, ставить певні завдання щодо формування комунікативної культури студентів.

Предмет «Комунікативна культура студента» - це навчальна дисципліна, яка становить систему знань про сукупність ціннісних установок, мовленнєвих і етичних знань, умінь та навичок, а також жестів, символів і досвіду, що використовується в комунікативній діяльності людини і необхідні студенту у навчанні та подальшій професійній діяльності.

Для визначення завдань і змісту даного курсу доцільно виходити з самого поняття «культура мови», оскільки воно багатозначне. Існує кілька визначень даного поняття.

Культура мови – це такий вибір і така організація мовних засобів, які в певній ситуації спілкування при дотриманні сучасних мовних норм і етики спілкування дозволяють забезпечити найбільший ефект у досягненні поставлених комунікативних завдань.

Комунікативна-культура-студента

Головною метою курсу Комунікативна культура студента – є підвищення рівня практичного володіння сучасною українською літературною мовою в різних сферах її функціонування, в письмовому та усному її різновидах, а також формування зразкової мовної особистості високоосвіченого фахівця, мова якого відповідає прийнятим в утвореному середовищі нормам, відрізняється виразністю і красою.

Завдання курсу Комунікативна культура студента:

- провести соціальний і психолого-педагогічний аналіз суті комунікативної культури студента навчального закладу;

- визначити основні компоненти комунікативної культури студентів:

– емоційний компонент (збагачення практики управління емоціями, розвиток емпатійних здібностей, формування етичної установки майбутньої професії);

– когнітивний компонент (удосконалення рефлексивних умінь під час іншомовного спілкування, розвиток здатності й готовності до компромісу при вирішенні та врегулюванні конфліктних ситуацій, розширення кругозору й інтересів студента);

– поведінковий компонент (включення студентів у продуктивну взаємодію з викладачем і однолітками на занятті, збагачення досвіду діяльності в колективі, моделювання комунікативних ситуацій).

Даний курс вивчають студенти різного рівня загальнокультурної і мовної підготовки, які отримують освіту за різними спеціальностями.

Аналіз проблем формування комунікативної культури майбутнього фахівця подано в працях Н. Бабич, Г. Золотухіна, B. Ледньова, В. Юкало, О. Ясько та ін. Розвиток мотивації особистості до комунікативної культури досліджували А. Андрєєв, М. Лісіна, А. Маркова; різні види комунікативних умінь – Н. Волкова, Е. Климов, Н. Кузьміна, Н. Левітов. Питання комунікативної культури студентів також вивчають такі українські дослідники як Н. Бібік, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, О. Сухомлинська, А. Хуторський та ін.

курс-Кмунікативна-культура-студента

Отже, для того, щоб стати компетентним комунікатором, студентові необхідно володіти різноманітними видами зворотного зв’язку, стилями слухання, уміло використовувати їх у відповідних обставинах. А це можна успішно реалізовувати при вивченні курсу Комунікативна культура студента.

Формування комунікативної культури студентів реалізується користувачами мови в різних видах мовленнєвої діяльності, пов’язаних зі сприйняттям, породженням та інтерактивними діями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!