Роздрукувати сторінку

Китайська література, як начальна дисципліна

« Назад

Курс Китайська література – це навчальна дисципліна, яка знайомить з культурними цінностями, виробленими літературою протягом століть, простежує розвиток національної літератури як складний і взаємопов'язаний процес.

Мета - формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього фахівця, що дозволяє використовувати іноземну мову як засіб професійного та міжособистісного спілкування, ознайомлення з культурними, естетичними, моральними ідеалами, які знайшли своє відображення в творах великих китайських прозаїків і поетів, починаючи з древніх часів і до наших днів.

дисципліна-Китайська-література

Досягнення цієї основної мети передбачає комплексну реалізацію наступних цілей:

- практичної, яка полягає у тому, щоб сформувати у студентів систему орієнтують знань про основні етапи історії китайської літератури, про розвиток літературних жанрів, навчити їх науковим методам дослідження літературного процесу, поглибити філологічну підготовку студентів;

- освітньої, що дозволяє дати уявлення про історико-культурний контекст, в якому йшов розвиток китайської національної літератури, загальні закономірності літературного процесу, його специфіку в Китаї, систему жанрів, основних літературних напрямків і історії їх розвитку, познайомити студентів з творчістю видатних письменників, розширити їх загальний кругозір;

- розвиваючої, що забезпечує розвиток критичного мислення, уяви, пам'яті, уваги студентів, формування у них потреби самостійної пізнавальної діяльності та рефлексії;

- виховної, пов'язаної з формуванням ціннісної орієнтації і світогляду студентів через діалог рідної та зарубіжної літератур, систему моральних і естетичних поглядів, вихованням почуття причетності до світової культури, літератури та історії, а також почуття патріотизму і шанобливого ставлення до моральних і культурних цінностей інших народів за допомогою розгляду українсько-китайських літературних зв'язків, сформувати ціннісне ставлення до мови як феномену культури.

курс-Китайська-література

В результаті вивчення навчальної дисципліни Китайська література студент повинен:

-- Знати:

- етапи і періодизацію національного літературного процесу;

- основні літературні напрямки і їх особливості;

- творчість окремих письменників в його розвитку;

- жанри літературних творів;

- основні літературні поняття;

- форми презентації;

- засоби створення характеру;

- виразні і образотворчі засоби і прийоми впливу на читача;

- види інформації та способи її отримання.

-- Вміти:

- визначати ідейний задум автора;

- визначати проблемно-тематичну характеристику твору і його місце в конкретному літературному напрямку;

- адекватно розуміти художні твори іноземною мовою;

- професійно обговорювати літературний твір;

- зіставляти і аналізувати різні літературознавчі концепції;

- здійснювати системний аналіз художнього твору;

- точно і повно розуміти смисловий зміст художнього тексту;

- здійснювати поглиблене читання письмового тексту різних художніх форм і їх жанрових різновидів;

- адекватно виявляти подібності та відмінності в арсеналі виразних і образотворчих засобів, що дозволяють автору відобразити обраний ним відрізок реальності;

- витягувати підтекст і аналізувати прийоми його створення;

- аналізувати, узагальнювати і систематизувати факти мови.

-- Володіти:

- методами сприйняття та аналізу художнього твору;

- прийомами інтерпретації поетики як в рамках одного твору, так і при зіставленні творчості авторів;

- способами використання знань з літератури країни мови, що вивчається в практиці викладання.

китайська-література

Таким чином, освоївши курс Китайська література студенти повинні розширити і удосконалити знання про китайський літературний процес; здобути певні вміння і навички розуміння та аналізу художніх творів; навчитися виявляти особливості композиції, стилю, естетики, філософії, етики того чи іншого автора; визначати місце і значення твору в творчості письменника; розуміти місце і роль даного автора в історії розвитку національної та світової літератури. До кінця навчання у студентів повинні бути сформовані навички використання понятійного ряду історико-культурного та історико-літературного характеру; розвинені навички літературного аналізу художнього.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!