Роздрукувати сторінку

Кінематограф, як навчальна дисципліна

« Назад

Кінематограф — вид сучасного образотворчого мистецтва, що винайдений у XIX столітті і став найпопулярнішим у XX столітті.

Метою дисципліни «Кінематограф» є оволодіння комплексом знань про основні етапи становлення, розвитку та еволюції світового кіномистецтва, основоположних проблем формування художнього мислення в кіно, провідних стилів, жанрів і напрямків. Передбачається глибинне занурення в історію становлення і розвитку екранної культури, висвітлення широкого спектру форм аудіовізуального освоєння реальності. Особливу увагу буде зупинено на ключових моментах вибудовування системи виразних засобів кінематографа, їх взаємозв'язку з постійним технічним прогресом.

екранна-культура

Екранна культура – система культури, що формується та розповсюджується технічними засобами, в рамках яких основним носієм інформації є екран. Представляється, тому важливим простежити зародження екранної культури разом з кінематографом в кінці XIX століття і становлення її протягом XX ст., основним механізмом трансляції норм, звичаїв, традицій та цінностей, що становлять основу як окремих культурних спільнот, так і масової культури. Необхідно при цьому взяти до уваги принципові інноваційні процеси в культурі, врахувати взаємозв'язок (нерідко суперечливий) між різними формами аудіовізуальної комунікації. В даний час спостерігається все більш тісна взаємодія різних форм екранної творчості як між собою, так і з традиційними формами культурної діяльності. Мова, наприклад, може йти про екранізацію літературних творів, театральних вистав.

Необхідним видається загострити увагу на важливому методологічному питанні, від вирішення якого багато в чому залежить правильне розуміння справжніх масштабів і актуальності нових аудіовізуальних технологій, а саме: що в сучасній культурній практиці відповідає широкому спектру використання кінематографу на ранніх етапах його розвитку.

Реалізації поставленої мети сприяє рішення наступних загальних задач:

- формування антропологічного бачення кіномистецтва крізь призму акторської майстерності і режисерського генія;

- розвиток навичок філософського, культурологічного та мистецтвознавчого розуміння і аналізу кінематографа;

- встановлення особливостей взаємозв'язку та взаємовпливу кіно- і театрального мистецтва;

- занурення кардинальних питань вітчизняного кіномистецтва в контекст світового кіно;

- виявлення кінематографічних способів конструювання соціальної реальності;

- оволодіння методологією і методикою моделювання суспільних практик через ігрове і неігрове кіно, всебічного аналізу ідеології та міфології, конструйованих кінематографом;

-- а також вирішення конкретних завдань:

- розглянути найбільш важливі етапи розвитку світового кінематографа від його винаходу до наших днів;

- загострити увагу на ключових моментах історії кінематографа, які сприяли подальшому розвитку екранної культури;

- простежити історичну еволюцію виразних засобів кіно;

- показати залежність розвитку естетики кінематографу від технічних нововведень.

Кінематограф

Ця дисципліна входить у варіативну частину обов'язкових дисциплін професійного циклу основної освітньої програми за напрямом підготовки магістрів – Театральне мистецтво.

Місце і роль даної навчальної дисципліни в основній освітній програмі визначається тим, що курс «Кінематограф» орієнтований на глибоке вивчення та аналіз закономірностей становлення та розвитку світового кіномистецтва в його тісному зв'язку з театральним мистецтвом.

Цей курс спирається на знання, вміння та навички, набуті студентами в ході вивчення всіх попередніх дисциплін гуманітарного циклу, і є логічним продовженням вузівських дисциплін «Філософія», «Історія», «Культурологія», «Естетика». Тісний методологічний зв'язок курсу «Кінематограф» з такими дисциплінами як «Філософія науки і мистецтва», «Історія мистецтва і сучасна методологія його вивчення», «Масова культура і театральне мистецтво», «Семіотика», «Історія західноєвропейського театру», «Сучасне театральне мистецтво», «Авангард в художній культурі початку ХХ ст.», а також всіма видами практик сприяє формуванню системного уявлення про культурні механізми функціонування соціуму, що забезпечує високий теоретичний і практичний рівень підготовки випускників.

Пропонований курс становить основу подальшого театрознавчої, так і професійної освіти, готує їх до практичного впровадження нових технологій в галузі мистецтвознавства.

В результаті опанування дисципліни випускники повинні володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень;

- готовністю аргументовано відстоювати особисту позицію щодо сучасних пошуків у мистецтві і в науці про мистецтво;

-- в області художньо-творчої та науково-дослідницької діяльності:

- готовністю до самостійної розробки відповідного профілю своєї діяльності художньо-творчого вкладу у створення театрального спектаклю і ефективної взаємодії з іншими учасниками творчого процесу;

- здатність виступати консультантом постановочних груп з проблем, відповідним профілем підготовки.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: особливості еволюції екранної культури у ХХ – ХХІ ст., основні віхи становлення системи виразних засобів кінематографа, їх взаємозв'язку з постійним технічним прогресом, основоположні проблеми формування художнього мислення в кіно.

- Вміти: виявляти кінематографічні способи конструювання соціальної реальності, орієнтуватися у використанні основних методів інтерпретації кіноджерел при вирішенні соціально та культурно значимих проблем.

- Володіти навичками семіотичного прочитання кінотекстів, азами методології та методики культурологічного аналізу кінопроцесів, всебічного аналізу ідеології і міфології, конструйованих кінематографом, а також навичками грамотного ведення наукової дискусії з питань, що зачіпають сферу естетичного.

світове-кіномистецтво

Науковці, які займалися дослідженням курсу: Фрейліх С.І., Єланська С.Н., Зорка Н.М. та ін.

Отже, якщо Ви працюєте і не маєте часу вчитися самостійно, а терміни здачі сесії завершуються, необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Кінематограф» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Тут зажди Вам раді допомогти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!