Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект

Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект» - предмет, що вивчається студентами філологічного факультету з метою опанування властивостей тексту як цілісної одиниці.

Мета дисципліни «Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект» - ознайомити студентів з теоретичними основами лінгвістичних наук, предметом вивчення яких є текст (власне лінгвістика тексту, стилістика тексту, функціональна стилістика, інтерпретація тексту).

властивості-тексту

У завдання дисципліни «Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект» входить:

- навчання навичкам самостійної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності;

- розвиток у студентів уміння користуватися понятійним апаратом теорії тексту, аналітично осмислювати та узагальнювати теоретичні положення, а також застосовувати їх для аналізу конкретного тексту;

- навчання навичкам філологічного аналізу тексту іноземною мовою будь-якого рівня складності і будь-якої жанрової приналежності з урахуванням його структурно-композиційних, функціонально-стильових, культурологічних факторів;

- подальше формування навичок аналітичного підходу до роботи над текстом і адекватне викладення його результатів англійською мовою, як в усній, так і в письмовій формі.

Студент, вивчивши дисципліну, повинен:

-- Знати:

- концептуальні положення теорії тексту, що становлять основу теоретичної і практичної професійної підготовки лінгвіста і фахівця з міжкультурної комунікації;

- специфічні особливості організації та функціонування англомовних текстів різної функціонально-стильової приналежності;

- лінгвістичні механізми функціонування стилістичних прийомів сучасної англійської мови, механізми їх експресивного впливу на читача / слухача і виконувані ними стилістичні функції;

- особливості мовних засобів, які використовуються автором для досягнення певних комунікативних і прагматичних завдань;

- основні принципи композиційної побудови тексту і його структурної організації.

теорії-тексту

-- Вміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання на практиці в процесі професійної діяльності, а також в процесі міжкультурної комунікації;

- обробляти отримані дані, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням наявних літературних даних;

- вести бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

- здійснювати комплексний філологічний аналіз тексту з урахуванням його типологічних характеристик і особливостей (структурно-композиційних, функціонально-стильових, культурологічних);

- представити результати проведеного багатоаспектного аналізу тексту англійською мовою (як у письмовій, так і в усній формі);

- працювати з науковою літературою, в тому числі іноземною мовою, представляючи результати дослідження (як у письмовій, так і в усній формі);

- на основі отриманих знань самостійно формулювати і вирішувати завдання, що виникають в ході науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності і знаходити оптимальні шляхи їх вирішення;

- створювати свої власні тексти з урахуванням заданих параметрів.

-- Володіти:

- усіма необхідними навичками для проведення багатоаспектного аналізу тексту англійською мовою (як у письмовій, так і в усній формі);

- необхідними навичками створення власного тексту заданої комунікативно-прагматичної спрямованості;

- лінгвокультурологічною компетенцією, а також бути ознайомленим з сучасними публікаціями з актуальних проблем теорії тексту.

Художнє-текстотворення-комунікативно-прагматичний-аспект

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Грецький В.М., Хоменок В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!