Роздрукувати сторінку

Історія української культури, як начальна дисципліна

« Назад

Мета навчального курсу Історія української культури:

- сформувати у студентів уявлення про культуру, як сферу найвищих людських досягнень і посприяти розвитку їх потреб в самостійному освоєнні культурних цінностей своєї країни, дати уявлення про специфіку і закономірності розвитку культури України в історії;

- сприяти формуванню внутрішнього (особистісного) переконання необхідності шанобливого і дбайливого ставлення до цінностей накопичених українським народом протягом століть його історичної еволюції, і бажання зберігати, оберігати, розвивати і примножувати ці досягнення.

Історія-культури-України

Завдання вивчення дисципліни Історія української культури:

- формування розуміння місця і ролі культури українського народу в системі культур слов'янських народів і народів Європи і світу;

- придбання міцних знань про найважливіші факти, осіб і явищ історії культури України;

- засвоєння найважливіших теоретичних положень, що є основою розуміння історії вітчизняної та світової культури;

- розвиток умінь і навичок з аналізу соціально-політичних, духовних, економічних і соціокультурних процесів життя суспільства і їх відображення в становленні та еволюції вітчизняної культури;

- виховання почуття патріотизму, громадянської відповідальності за збереження і подальший розвиток культурної спадщини свого народу;

- вивчення базових теоретичних положень соціально-гуманітарних дисциплін.

В результаті вивчення дисципліни Історія української культури студенти повинні:

-- Знати:

- основні періоди і етапи розвитку історії культури України;

- найбільш важливі історичні факти, події, дати та персоналії з історії культури українського народу;

- місце і роль культури в історії України та у вихованні нових поколінь громадян країни;

- роль різних верств населення України, на різних етапах історії країни, в створенні, збереженні і примноженні культурної спадщини нашого народу.

Історія-української-культури

-- Набути навички і якості:

- вміти формулювати і обґрунтовувати свою думку і вести діалог з проблем, що стосуються ціннісного ставлення до культури у вітчизняній і світовій історії;

- патріотизму, любові до своєї Батьківщини, поваги до старших поколінь і всіх тих хто створював, зберігав і примножував культурні надбання в історії України;

- визначати основні закономірності в розвитку української культури;

- проводить дослідження проблем культури в масштабах своєї рідної місцевості, а також в області культури.

Засвоєння положень дисципліни базується на використанні знань, які студенти отримують під час вивчення дисциплін гуманітарного блоку. Знання, отримані в результаті вивчення курсу, можуть бути використані при вивченні курсів історії України, основ ідеології української держави та ін.

культура-України

Отже, курс Історія української культури, крім надання студентам глибоких теоретичних знань з історії культури України, формує та розвиває у них ціннісне ставлення до української культурної та культури інших народів, повагу до власної історії та культури і її творців, бережливе ставлення до української культурної спадщини, розуміння необхідності її збереження для наступних поколінь.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!