Роздрукувати сторінку

Історія української держави, як начальна дисципліна

« Назад

Курс Історія української держави складає систему наукових знань про найбільш важливі закономірності формування та розвитку української держави, і всього, що з нею пов'язано.

Кожна наука має свій предмет - певний спектр досліджуваних закономірностей розвитку природи і суспільства.

Історія-української-держави

Предметом даного курсу є закономірності, проблеми формування, становлення і розвитку української держави, її етнічної території, матеріальної і духовної культури, взаємин з іншими етносами та державами, самосвідомості громадян.

Дисципліна Історія української держави розглядає основні концепції етногенезу українців, походження назви «Україна», особливості складання етнічної території, її положення в різні історичні періоди, особливості формування самосвідомості українців, форми існування державності України в різні історичні епохи, назви та особливості функціонування українських держав, передумови та чинники формування незалежної України.

Історія української держави, як і інші науки, для більш об'єктивного і повного вивчення свого предмета, використовує методологію - сукупність найбільш загальних принципів, методів наукового пізнання. Серед них можна виділити історичний метод, логічний, аналізу і синтезу, так, синтезуючи знання про становлення і розвиток української держави ми отримаємо знання з української історії в цілому, порівняльний метод, структурно-функціональний, системний підхід, проблемний метод. Використовуються й інші методи. Всі вони, як правило, пов'язані між собою, доповнюють один одного і тому застосовуються дослідниками в різних поєднаннях, що дозволяє отримати більш об'єктивний результат роботи.

Особливість Історії української держави як науки і навчальної дисципліни краще проявляється з розглядом її в зв'язку з іншими суспільними науками.

Історія-української-держави2

Як відомо, до суспільних наук відносяться історія, філософія, економічна теорія, соціологія, політологія, етнографія, демографія, мова, література, мистецтвознавства і багато інших.

Проблеми державності досліджує не тільки історія, а й багато інших наук. Однак кожна з цих наук дізнається проблеми державності з урахуванням своєї специфіки, що дозволяє їм найбільш повно і всебічно висвітлити свій науковий предмет, свою навчальну дисципліну. Для цього вони використовують і свої специфічні наукові методи.

Курс Історія української держави всебічно, діалектично пов'язанеий з іншими гуманітарними і природничими науками. Він не може існувати ізольовано, в «чистому» вигляді від тих процесів суспільного розвитку і природних околиць, які відбуваються, а це означає і від громадських наук.

Особливість дисципліни Історія української держави полягає в тому, що вона вивчає різні сторони історії України та життєдіяльності українського народу в усій реальності і різноманітності, використовуючи для цього досягнення різних наук, особливо історії України, географії, історії держави і права України та інших.

Курс Історія української держави передбачає знання студентами наступних проблем:

- формування українського етносу;

- формування етнічної території українців;

- формування перших державних утворень та їх особливості;

- формування і розвиток національної самосвідомості українців;

- складнощі становлення української державності;

- атрибути національного суверенітету;

- історичний розвиток державних інститутів;

- процес утворення незалежної України.

украънська-держава

Разом з тим курс передбачає набуття студентами умінь глибоко аналізувати процеси суспільно-політичного, соціально-економічного, духовного розвитку українського народу, усвідомлювати історичні, етнографічні, демографічні та інші явища і події, давати їм наукову оцінку, витягати з минулого і використовувати їх в сучасному заради, проникати в суть протиріч суспільного розвитку.

Таким чином, курс не тільки дає студентам теоретичні знання з історії української держави, а й надає можливість усвідомити єдність, цілісність світу, взаємозалежність різних народів і держав, пріоритет загальнолюдських цінностей, допомагає опанувати студентами наукове мислення, сприяє вихованню у студентів почуття національного патріотизму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!