Роздрукувати сторінку

Історія української церковної архітектури, як начальна дисципліна

« Назад

Курс Історія української церковної архітектури призначений для ознайомлення студентів зосновами церковної архітектури як важливої складової частинитеологічної освіти.

Будова курсу направлена на формування у студентівцілісного уявлення про історичні етапи розвитку церковної архітектури Стародавньої Русі і Нового часу, а також розумінняосновних тенденцій його сучасного розвитку.

Історія-української-церковної-архітектури

Курс спирається на дисципліни «Історія України», «Історія релігій »та іншідисципліни гуманітарного циклу.

Вивчення курсу здійснюється у формілекційних та практичних занять та індивідуальної і самостійної роботистудентів.

Головна метакурсу - сформувати у студентів цілісне уявлення про українську церковну архітектуру в її нерозривному зв'язку з релігією, а з іншого боку - показати еволюціюстильових рис храмової архітектури в рамках загальногохудожнього процесу, тому що кращі храмові споруди, будучи культовими явищами, одночасно є творами мистецтва.

храмова-архітектура

Для досягнення заданої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити загальні закономірності архітектурного процесу на різних його етапах, їх обумовленість суспільно-історичним розвитком української держави і української церкви;

- показати величезну роль візантійської традиції в архітектурі, зумовлену хрещенням Русі;

- показати глибоку самобутність давньоруського зодчества, його національний характер;

- ознайомити студентів із рисами та формами православної архітектури і на цій основі сформувати її грамотне сприйняття;

- сформувати практичні навички системного аналізу та оцінки конкретних художніх явищ в контексті загальних соціо-культурних процесів, засвоєння спеціальної термінології;

- знайомство з найбільш значними пам’ятками української церковної архітектури, архітектурними школами Київської Русі, збереженими до наших днів пам'ятниками і ансамблями;

- сприяння засвоєнню студентами основ методики викладання історії церковної архітектури в рамках підготовки їх до майбутньої викладацької діяльності;

- прищеплення студентам навичок самостійної дослідницької роботи: навчити їх методам професійного композиційного аналізу архітектурних творів (порівняльного, монографічного, пропорційного і ін.) з використанням як традиційних засобів ручної графіки і макетування, так і різних варіантів комп'ютерної графіки;

- сформувати у студента професійне розуміння української церковної архітектурної спадщини, як необхідного ґрунту для подальшого розвитку сучасної української архітектури.

церковна-архітектура

В результаті освоєння дисципліни Історія української церковної архітектури студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- Знати:

- основні етапи історичного розвитку української церковної архітектури, розуміти спадкоємний характер її розвитку і її положення в загальній історії архітектури на кожному етапі розвитку;

- розуміти принципи об'ємно-просторової композиційної побудови, архітектурно-конструктивні і стилістичні особливості пам'ятників українського церковного зодчества, а також найбільших ансамблів і комплексів, що вивчаються за програмою даного курсу;

- представляти основні закономірності розвитку стилів і їх зв'язок зі світоглядом змінюваних історичних епох, вміти визначати час створення і стиль конкретних архітектурних творів;

Крім цього, студент повинен вміти:

- графічно передавати свої знання і уявлення про основні пам'ятки церковної архітектури;

- використовувати методику графічного аналізу для виявлення композиційних прийомів, стилістичних особливостей, системи пропорційних відносин в досліджуваних пам'ятках української храмової архітектури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!