Роздрукувати сторінку

Історія театру і кіно, як навчальна дисципліна

« Назад

Для того, щоб бути високоосвіченою людиною, необхідно володіти знаннями з розвитку та становлення сучасного театру та кіно.

Метою дисципліни «Історія театру і кіно» є сприяння теоретичного і практичного освоєння історії театру і кіно в соціальному, історичному та загальнокультурному контекстах; виявлення унікальності цих видів мистецтва; формування необхідних професійних і особистісних компетенцій бакалавра.

зародження-театру

Завдання дисципліни:

– формування уявлення про зародження театру, про місце і роль театрального та кіномистецтва в історії та культурі України і Заходу;

– формування уявлення про історії українського театру і кіно, етапи розвитку;

– знайомство з системними зв'язками живопису, музики, театру, кіно та літератури;

– ознайомлення з основними естетичними тенденціями кожної епохи в мистецтві театру і кіно в галузі методу, жанру, стилю, образності;

 – вивчення творчості окремих діячів театрального мистецтва і кіномистецтва як унікальних художніх систем і їх взаємозв'язку з художніми системами сучасників;

– знайомство з шедеврами світового театрального мистецтва і кіномистецтва;

– розвиток у студентів навичок мистецтвознавчого сприйняття творів театрального мистецтва та кіномистецтва;

– навчання студентів різним прийомам і методам мистецтвознавчого аналізу явищ театрального та кіномистецтва;

– формування понятійного апарату, сприяння засвоєнню студентами нових термінів і понять сучасних театрознавства та кінознавства;

– виховання поваги до культури своєї країни, любові до українського мистецтва;

– виховання толерантності;

– формування естетичного смаку.

Історія-театру-і-кіно

Для освоєння дисципліни «Історія театру і кіно» студенти використовують знання, вміння, навички, сформовані в ході вивчення таких дисциплін, як Історія української літератури, Історія зарубіжної літератури, Усна народна творчість, Історія, Дитяча література.

Вивчення даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін Історія українського мистецтва, Історія зарубіжної літератури, Історія української літератури.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– специфіку театрального мистецтва і кіномистецтва;

– шедеври світового театрального мистецтва і кіномистецтва;

– художні особливості окремих творів світового театрального і кіномистецтва в соціокультурному контексті, особливості художніх шкіл і майстерень і творчих індивідуальностей діячів мистецтва;

– основні теоретичні поняття театрознавства та кінознавства;

– основні етапи та особливості розвитку українських театру і кіно;

– сучасну методику театрознавчого та кінознавчого аналізу;

– основну наукову літературу з історії світового театрального і кіномистецтва.

-- Вміти:

– розглядати процес розвитку українського та зарубіжного театрального і кіномистецтва у взаємодії;

– розглядати твори театрального та кіномистецтва в історичному і соціальному контекстах;

– дати характеристику основним етапам історії українського театрального і кіномистецтва і основних тенденцій їх розвитку;

– аналізувати творчість майстрів світового театрального і кіномистецтва різних культурних епох;

– проводити театрознавчий і кінознавчий аналіз видатних культурних явищ, а також явищ масової культури;

– аналізувати твори театрального та кіномистецтва в інтертекстуальних зв'язках, виходячи з уявлення про єдиний «текст культури»;

– показати в аналізі конкретного твору реалізацію творчих принципів художника;

– використовувати критичну, наукову та довідково-інформаційну літературу, інтернет-ресурси;

– висловлювати усно і письмово свої думки з історії світового театрального і кіномистецтва і створювати різного виду тексти: рецензії, огляди, реферати, есе та ін.;

– формулювати, висловлювати та відстоювати свою світоглядну і професійну позицію;

– творчо застосовувати отримані відомості в подальшій професійній діяльності.

-- Володіти:

– сучасною методикою театрознавчого та кінознавчого аналізу як історико-культурного процесу, так і конкретного твору;

– сучасною методикою розгорнутого аналізу творчої індивідуальності митця;

– навичками орієнтації в традиціях і основних напрямках розвитку вітчизняної і світової культури в галузі театру і кіно;

– навичками реферування та конспектування критичної літератури, запропонованої викладачем для підготовки до практичних занять;

– навичками виконання самостійного дослідження по темі;

– прийомами збору і обробки інформації.

театральне-мистецтво

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Смирнов І.П., Вишняков С.А., Рапацька Л.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи презентацію з курсу «Історія театру і кіно» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!