Роздрукувати сторінку

Історія світової музики, як начальна дисципліна

« Назад

Курс Історія світової музики знайомить студентів з розвитком музичного мистецтва, етномузикою і теорією музики, сприяє інтеграції поглибленого історичного дослідження з широким спектром методологій. Студенти в процесі вивчення курсу будують навички в різних критичних підходів до музики, в тому числі культурних, текстових і музично-літературних досліджень, вивчають зміст критичної теорії музики і її історіографію.

Основною метою курсу Історія світової музики є вивчення процесів історичного розвитку музичної культури на основі освоєння закономірностей музичного мистецтва різних епох і національних традицій.

історія-музики

Мета вивчення дисципліни - осягнення мови музики, освоєння необхідних елементів теорії музики, вивчення історії розвитку західноєвропейського, східного і українського мистецтва.

Завдання дисципліни Історія світової музики:

- сформувати базові уявлення про основні етапи розвитку музичної культури;

- ознайомитися з важливими фактами художніх явищ музичної історії;

- підготувати студента до сприйняття музичного твору в соціально і художньо-історичному контексті;

- показати різноманіття художніх напрямів, стилів і практик в музичному мистецтві;

- навчити студентів необхідним прийом і навичкам аналізу музичних текстів.

Вивчення даного курсу надає студентам тверде розуміння репертуару і основних методів історії музики, основ музикознавства, йог теорій, аналізу і бібліографії.

Дисципліна охоплює досить широке коло питань і тривалий проміжок часу від музики італійського Відродження, французького та німецького бароко, а також російської опери та американського музичного театру до вивчення музичного друку і виконавської практики, питань популярної музики, урбанізації, а також питань пам'яті та втілення.

Історія-світової-музики

Курс Історія світової музики також охоплює питання азіатської, середньовічної і ренесансної музики України та Східної Європи, західноєвропейської, латиноамериканської, культурологію.

Особлива увага звертається на історію французької та американської музики, а також італійської опери, традиційну японську оперу.

Студенти також отримують основи знань в галузі етномузики.

Курс Історія світової музики включає два великі розділи: «Історія зарубіжної музики» і «Історія української музики».

Дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з такими предметами як всесвітня історія, теорія музики, історії мистецтва, історія класики, історія танцю, філософія, театр, іноземна мова, література, естетика, художня культура, історія культури, історія літератури, історія релігії, історія світової культури, семіотика. Вона розкривається через нерозривний зв'язок музики з іншими видами мистецтва і філософією.

Методологічний підхід викладання включає текстологію, палеографічний і нотаційний аналіз, архівні дослідження, вивчення стилю, тексту, музики, медіа-дослідження і культурні дослідження.

Дисципліна «Історія музики» дає можливостей придбати певний слуховий

досвід, розуміти принципи жанро- і формоутворення, пізнати хід розвитку музичної культури. Вона формує широкий діапазон професійних інтересів, що дозволяє вільно орієнтуватися в художньо-історичних процесах, і в мистецтві сучасності.

В результат освоєння дисципліни студент повинен знати:

- понятійний апарат дисципліни;

- основні закономірності історичного розвитку музичної культури;

- місце і значення музики в той чи інший історико-культурний період;

- основи впливу музики на формування і поширення культурних цінностей в суспільстві;

- основні етапи історичного розвитку музичної культури;

- стильові особливості музичних напрямків;

- творчість найбільш відомих композиторів і виконавців.

-- Повинен вміти:

- орієнтуватися в історичному процесі розвитку музичної культури;

- самостійна аналізувати музичні твори;

- конспектувати і аналізувати досліджуваний матеріал;

- готувати доповідь та повідомлення для практичних занять;

- формулювати, прогнозувати, обґрунтовувати тенденції в музичній культурі.

-- Повинен володіти:

- понятійним апаратом дисципліни;

- навичками пошуку необхідне інформації;

- навичками реферування досліджуваного матеріалу;

- навичками аналізу музичних творів різних епох.

музична-історія

Таким чином, дана дисципліна покликана забезпечити всебічну і ретельну підготовку з історії, історіографії, критики і аналізу світової музики, надати розуміння музикознавчих теорій і методів, за допомогою різноманітних курсових та дослідницьких проектів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!