Роздрукувати сторінку

Історія світового театру, як начальна дисципліна

« Назад

Курс Історія світового театру дає уявлення про спектаклі, фізичні театри, акторів, стилі театрального мистецтва від його витоків до 21-го століття.

Мета курсу Історія світового театру – формування у студентів сучасних наукових уявлень про основні закономірності розвитку світової театральної культури.

Історія-світового-театру

Завдання курсу Історія світового театру:

- познайомити студентів з низкою історичних і культурних драматичних і продуктивних текстів, теорій і практик;

- мотивувати студентів вивчати широкі соціальні, політичні, релігійні та культурні контексти, в яких має місце виконання;

- дати уявлення про історію театру як значну частина світової історії;

- познайомити студентів з основними питаннями, методологіями і парадигмами театральних досліджень;

- розвивати навички виявлення та аналізу театральних і літературних прийомів, використовуваних в спектаклях і постановках в різні історичні епохи;

- освоєння студентами історико-театральних фактів різних історичних епох.

історія-театру

В процесі навчання студент повинен не тільки познайомитися з найголовнішими явищами театрального мистецтва, але й оволодіти сучасною науковою методологією вивчення історії театру. Він повинен навчитися шляхам пізнання спадкоємних зв'язків між художньою спадщиною театру і розвитком сучасного світового і вітчизняного театру.

Курс Історія світового театру входить в комплекс історико-художніх історичних дисциплін і перш за все – історії театрального мистецтва і будується на розкритті багатосторонніх зв'язків між мистецтвами різних епох, що свідчать про субстанціональну цілісність розвитку світової культури.

Самостійна робота студентів повинна бути побудована насамперед на глибокому і детальному вивченні драматургії і всієї сукупності історико-театральних документів. Самостійна робота повинна бути доповнена бесідами і консультаціями викладачів і, можливо, студентськими доповідями і дискусіями на теми курсу, в тому числі по проблемам сучасної театральної інтерпретації творів драматургів минулих часів.

Внаслідок вивчення курсу Історія світового театру студент повинен:

-- Знати:

- роль театрального мистецтва в історії цивілізації, його зв'язки із соціальним і культурним життям суспільства в історичному аспекті;

- місце театрального мистецтва в контексті світової культури;

- родові риси, природу і особливості театрального мистецтва;

- категорії театрального мистецтва і методи їх вивчення;

- природу театрального процесу в контексті стилістичного розвитку;

- основні риси епохи і періоди в історії світового театру, ступінь вивчення окремих тем і проблем історії театрального мистецтва;

- методику наукової роботи, методологію реконструкції старовинної вистави.

театральне-мистецтво

-- Вміти:

- вести самостійну дослідницьку роботу в області історичного театрального процесу;

- працювати з історичними та дослідними джерелами;

- вести наукову дискусію і відстоювати свою концепцію;

- використовувати в дослідницькій і педагогічній роботі сучасні методи дослідження театрального мистецтва;

- генерувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких завдань в сфері історичного театрального процесу;

- розробляти нові методи дослідження і застосовувати їх у самостійній науково-дослідній та творчій діяльності в галузі театрального мистецтва;

- визначати найважливіші наукові проблеми, вибудовувати самостійні концепції, засновані на роботі з джерелами, і логічно їх організовувати;

- визначати наукові цілі і завдання дослідження, робити наукові висновки.

-- Володіти:

- понятійно-категоріальним апаратом театрознавчої науки;

- різними методиками вивчення історії театру, методикою науково-дослідницької роботи, методологією дослідження вистави як естетичного явища, акторського та режисерського мистецтва, сценографії, взаємовпливу драми і сцени.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!