Роздрукувати сторінку

Історія СРСР, як начальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Історія СРСР базується на детальній періодизації, яка відображає найважливіші етапи в історичному розвитку СРСР. Вона передбачає вивчення відповідних явищ, подій і фактів на основі використання широкого кола історичних джерел та новітніх досягнень історичної науки.

Курс передбачає єдину концепцією, принципи відбору та викладу матеріалу, уникає суб'єктивних точок зору, що не закріпилися в сучасній історичній науці.

Історія-СРСР

Структура курсу Історія СРСР співвідноситься з принципом історизму, визначається відповідністю історичній дійсності. В основу його змісту покладена послідовна позиція, яка виходить з необхідності об'єктивного визначення місця історії СРСР в контексті європейської і світової цивілізації, в контексті історії України.

Зміст курсу Історія СРСР торкається таких проблем як: соціально-економічний розвиток, політичний устрій, внутрішня і зовнішня політика, соціальні і політичні рухи, розвиток громадської думки, культура, міжнаціональні та міжконфесійні відносини, загальне і особливе в історії СРСР, роль об'єктивних і суб'єктивних чинників, роль особистості і інтелектуального середовища.

На основі використання нових історичних джерел і сучасних досліджень відображені найважливіші проблеми історії Радянського Союзу, загальні обставини і тенденції його історії і точні особливості державного, суспільного і культурного розвитку.

Головними завданнями викладання дисципліни Історія СРСР є:

- формування і розвиток історичного мислення студента;

- розкриття загальних тенденцій і специфіки розвитку СРСР від його утворення то розпаду;

- утвердження професійних компетенцій історика;

- сприяння поглибленню та втіленню на практиці отриманих студентами знань у їхній професійній діяльності та в інших сферах соціальної активності для аналізу сьогодення і прогнозування перспектив майбутнього розвитку.

СРСР

У результаті освоєння дисципліни Історія СРСР студент повинен:

-- Знати:

- історичну передумови та причини формування СРСР;

- визначальні складові в історії СРСР;

- основні події внутрішньо- і зовнішньополітичної історії даної держави, їх зв'язку та тенденції, причин і наслідки;

- особливості соціально-економічного розвитку;

- зміст етнокультурних процесів в СРСР і зміни в релігійно-ідеологічній сфері;

- етапи, закономірності, особливості розвитку Радянського Союзу, характерні риси радянського соціалізму та комунізму;

- сукупність фактів, подій, явищ історії СРСР;

- загальні закономірності та особливості політичного та економічного розвитку соціальної структури Радянського Союзу;

- процес формування і характерні риси основних напрямків громадської думки і культури радянських людей;

- характеристики її головних діячів радянської держави;

- основний комплекс джерел, сучасні точки зору дослідників по найважливіших проблемах радянської історії.

-- Вміти:

- застосовувати отримані знання для вирішення точних педагогічних, методичних, інформаційно-пошукових, наукових, інноваційних та інших завдань;

- знаходити спільне і окреме в розвитку радянських республік на етапі існування СРСР та сьогодні;

- знаходити основний зміст, загальне і особливе в історії Союзу;

- здійснювати порівняльний аналіз процесів, характерних для СРСР;

- характеризувати роль і місце СРСР в регіональному, цивілізаційному і геополітичному розвитку світу у ХХ столітті;

- аналізувати джерела з історії СРСР і на їх основі робити самостійні науково обґрунтовані висновки;

- давати самостійну і доказову оцінку наукових робіт та навчальної літератури по основних аспектах радянської історії.

Радянський-Союз

-- Володіти:

- основним комплексом відомостей з історії СРСР;

- методами аналізу джерел з історії СРСР;

- знаннями в області історіографії СРСР;

- практичними навичками використання знань з історії СРСР у професійній діяльності;

- навичками і прийомами пошуку, накопичення і обробки історичного матеріалу по даній тематиці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!