Роздрукувати сторінку

Історія соціології, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Історія соціології» являє собою концентрований виклад основних зарубіжних соціологічних концепцій.

Дисципліна «Історія соціології» викладається студентам, які навчаються за основною освітньою програмою підготовки бакалаврів за напрямом «Соціологія». Предметний зміст дисципліни тісно взаємопов'язаний з навчальними дисциплінами циклу «Історія», «Філософія».

Історія-соціології

Особливістю курсу є демонстрація можливостей зарубіжних соціологічних теорій в розумінні сучасного суспільства взагалі і українського, зокрема. В цьому відношенні, курс можна розглядати як комплексний розвиток соціологічного мислення і професіоналізму, що дозволяє сформувати наукову культуру студентів, їх професійне мислення і мову, практичне уявлення про соціальну реальність. Крім того, в процесі освоєння цієї дисципліни студенти опановують основні прийоми навчально-дослідницької діяльності. Таким чином, цілі і завдання вивчення даного курсу можна сформулювати наступним чином.

розвиток-соціології

Мета вивчення дисципліни: сформувати в студента цілісну картину розвитку соціології в XIX – початку XXI століття, яка є теоретичним підґрунтям її подальшого дисциплінарного розвитку в XX–XXI століттях, так і її практичного використання. Для реалізації поставленої мети в процесі викладання дисципліни вирішуються наступні завдання:

- вивчити та здійснити аналіз фундаментальних соціологічних теорій, розроблених в XIX – початку ХХІ століття;

- виявити методологічні підходи та моделі теоретичного пояснення, які заклали головні тенденції розвитку соціології і визначили її сучасний стан;

- розвиток соціологічної уяви і навичок виявлення логічного зв'язку соціальних фактів;

- виявити історичну обумовленість соціологічного знання та історичну конкретність змістовного наповнення її теорій;

- продемонструвати можливість використання соціологічної теорії, для адекватного розуміння соціальної реальності і створення конкретних поведінкових, соціальних і політичних стратегій;

- розвиток уміння застосувати загальнонаукові та специфічно соціологічні прийоми аргументації, моделювання для аналізу соціальних процесів;

- освоєння основних прийомів навчальної, дослідницької діяльності.

Курс «Історія соціології» повинен познайомити студентів з основними принципами, поняттями, теоріями соціології; прищепити їм базові елементи професійної культури і навички соціологічного мислення при аналізі різних явищ і подій. В рамках курсу передбачається ознайомлення студентів з працями деяких видатних соціологів минулого і сьогодення. Крім того, ця дисципліна повинна підготувати студентів до подальшого поглибленого вивчення спеціальних соціологічних дисциплін і галузей соціологічного знання.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: базові принципи і поняття теоретичної соціології; основні класичні і сучасні соціологічні теорії і школи.

- Вміти: застосовувати отримані знання для аналізу фактів і подій дійсності з позицій соціології; використовувати отримані знання для осмислення і рішення соціальних проблем.

- Володіти: навичками роботи з науковою літературою по соціології; мати навички здійснення інформаційного пошуку за соціологічною тематикою; мати навички написання рефератів, есе, оглядів, елементарних наукових доповідей; мати навички усних виступів, доповідей, презентацій з певної теми.

соціологічні-теорії

Розвитку та формуванню проблем та функцій предмету увагу спрямовували: Кравченко А.І., Мертон Р., Бергер П. та ін.

Таким чином, коли Вам важко та зусиль більше не залишається на навчання, а наукова робота та сесія не за горами, потрібно написати дипломну роботу чи статтю з курсу «Історія соціології» звертайтесь в організацію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!