Роздрукувати сторінку

Історія Слобідської України, як начальна дисципліна

« Назад

Людина завжди прагнула зберегти відомості про події, які здавалися їй визначальними.

В умовах сучасної цивілізації термін "історія" використовується в декількох випадках:

- по-перше, коли мова йде про історію всього світу або історію континентів;

- по-друге, про науку, яка досліджує минуле окремих країн чи народів, в тому числі минуле нашої Батьківщини.

Історія

Історія - наука багатогалузева і складається з низки самостійних галузей історичного знання: історії економічної, політичної, соціальної, громадянської, військової, держави і права, релігії, етнографії, археології та ін. Одним словом, історія - це фундамент, на якому будується життя народу і хто не знає історії, той не має майбутнього.

Тому предметом курсу Історія Слобідської України є історичний процес, який стосується розвитку господарства, зовнішнього і внутрішнього життя даного історичного регіону України, діяльності історичних особистостей.

Історія Слобідської України відноситься до суспільствознавчих, гуманітарних наук, оскільки виконує важливі соціальні функції: пізнавальну і інтелектуально-розвиваючу, які властиві будь-якій науці. Даний курс призначений для студентів-істориків.

Необхідність вивчення Історії Слобідської України як окремої дисципліни зумовлена особливостями та специфікою історичного розвитку даного регіону України, необхідністю вироблення об'єктивного наукового погляду на історію українського народу, який сформувався в процесі взаємодії різноманітних соціально-економічних, етнокультурних, геополітичних і культурно-цивілізаційних чинників.

Історія-Слобідської-України

Детальне вивчення історії різних історично сформованих регіонів України забезпечує підготовку не тільки фахівця-професіонала, але і формування в особи якостей громадянина і патріота.

Метою курсу Історія слобідської України є: вироблення цілісної системи знань з історії Слобідської України; розгляд її історії в контексті загал світового історичного процесу і в тісному зв'язку з курсом вітчизняної історії, яка вивчається паралельно; визначення в історії Слобідської України найважливіших періодів, подій і фактів, які сприяли або перешкоджали її політичному, економічному, соціальному і культурному розвитку; виявлення в історії різних регіонів України схожості і своєрідності історичного шляху, який вони пройшли за IX-XXI століття.

Основними цілями соціально-гуманітарної підготовки студентів є формування і розвиток соціально-особистісних компетенцій, професійних знань і практичних навичок, необхідних і достатніх для вирішення і виконання громадських, соціально-професійних і особистих завдань і функцій.

Основне завдання вивчення курсу полягає у придбанні студентами практичних навичок аналізу історичних фактів і подій, що забезпечує формування професійних і соціальних компетенцій студента, заснованих на системі цінностей, яка сформувалася в процесі історичного розвитку українського народу і еволюції його державності, що є теоретико-методологічною основою, необхідною для якісної підготовки фахівців.

Історія-Слобідської-України2

Завдання вивчення курсу Історія Слобідської України у вузі:

- поглибити теоретичні знання студентів, щоб бачити наше суспільство в динаміці розвитку і вільно орієнтуватися в сучасній політиці;

- викликати у студентів інтерес до історичного коріння свого роду, предків, викликати національну гордість за внесок українців в скарбничку світової історії;

- розширити гуманітарну підготовку майбутніх фахівців, затвердити в них мораль гуманізму і схилення перед загальнолюдськими цінностями;

- озброїти глибокими знаннями героїчної історії українського народу і на їх основі сформувати благородні патріотичні почуття, національну самосвідомість, гордість за свою Батьківщину.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!